תקציר: סיכום ממצאים, מסקנות והמלצות

עמוד:5

הספרות העולמית מלמדת כי הן מעורבות ההורים בחינוך ילדיהם בפועל והן סוג המעורבות הרצוי והמועיל לתלמידים מושפעים בין היתר מהתרבות , מהשקפת העולם החינוכית ומהמעמד החברתי והכלכלי של משפחות התלמידים . ממצא זה משמעותי במיוחד לאור המגוון התרבותי הקיים בישראל ולאור אי השוויון החברתי כלכלי הקיים בה . בהשוואה למקובל בעולם המערבי החקיקה ( וחקיקת המשנה ) בישראל דלה ביותר בכל הנוגע לקשרים בין בית הספר למשפחה . בנוסף לכך , בישראל קיימת שונות רבה באופן שבו בתי ספר שונים מיישמים מדיניות מעורבות הורים הלכה למעשה . ייתכן ששונות זו נובעת מהחוסר בהנחיות ברורות בנושא . בחקיקה ובחקיקת המשנה בישראל חסרות הנחיות ברורות באשר לזכויותיהם , חובותיהם וסמכויותיהם של ההורים ושל אנשי הסגל החינוכי בבואם לממש את אחריותם ( המשותפת ) לחינוך הילדים . המלצות כלליות מבוא : ההמלצות דלהלן מכוונות אל אנשי המטה ומקבלי ההחלטות במשרד החינוך , אך כוללות המלצות הנוגעות למעורבות ההורים בכל הרמות : רמת מערכת החינוך , רמת בית הספר ורמת הפרט במערכת החינוך ( בעיקר דרך מנגנוני ההכשרה . ( חשוב לציין כי אף שהמלצותינו מופנות לאנשי הסגל החינוכי , הוועדה רואה בהורים אחראים שותפים לכל דבר ועניין . העובדה שעל הסגל החינוכי מוטלת אחריות לבנות ולאפשר הזדמנויות למעורבות הורים מיטיבה אינה גורעת מחובתם של ההורים ומאחריותם לחינוך ילדיהם . המלצות ברמת מערכת החינוך הנחיות המשרד לבתי הספר : מומלץ כי משרד החינוך ינחה את בתי הספר בעניין חשיבותה של מעורבות הורים מותאמת ומיטבית לקידום התלמידים ברמה החינוכית , הלימודית והרגשית . מומלץ כי המשרד ינחה את בית הספר לקדם מעורבות הורים וקשר עם ההורים , תוך התאמת הקשר והמעורבות לצורכי ההורה והתלמיד . מומלץ כי המשרד ינחה את בתי הספר לפתח מדיניות בית ספרית בנושא , מדיניות שתיגע בנושאים שיפורטו בהמשך . מומלץ שאת בניית המדיניות יוביל מנהל בית הספר , בשיתוף אנשי הסגל החינוכי , התלמידים וההורים .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר