תוכן העניינים

עמוד:ט

. 4 " בריבי" בדברי הראשונים 239 . 5 " "בריבי אצל האחרונים 245 . 6 חוקרי חכמת ישראל 250 . 7 פענוח גיזרון המונח "בריבי" על פי הכתיבים הקדומים 254 . 8 השימוש בכינוי "ברבי" בספרות התלמודית 264 . 9 חד ברבי אמר ; חד רבי ; חד רב ; לעוירא ברבי 265 . 10 בירור "ברבי" בהקשריו בספרות התלמודית 275 . 11 סיכום ההיקרויות של המונח "ברבי" בספרות התלמודית 312 . 12 הכתיבים של המונח "ברבי" בספרות התלמודית 332 . 13 בריבי אומר 335 . 14 'ר אלעזר הקפר ברבי 372 . 15 סיכום "בריבי" 427 . 16 נספח : השוואת עדי הנוסח לבבלי , מעילה יז ) ע"א להערה 430 ( 777 שער ד : "סתימתאה : " פענוח מונח סתום . 1 סתימתאה : הקדמה 437 . 2 " בני חכמים ' ) תנאים , ( ' סתומתאי" 437 . 3 " "סתימתאה בפירושי רש 443 "י . 4 " "סתימתאה בפירושי רבינו חננאל 452 . 5 " סתימתאה" בתלמוד הבבלי 456 . 6 ניתוח דקדוקי ותחבירי 489 . 7 מסקנות 497 . 8 נספח : ... " כסתומה — )?( כסתמא דהכא / דתמן" בירושלמי ( להערה 498 ( 17 קיצורים ביבליוגרפיים 503 מפתח המקורות 543

האקדמיה ללשון העברית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר