תוכן העניינים

עמוד:ח

. 25 " שר העולם" 90 . 26 " נקדש את שמך בעולם : " עולמה של קדושה 94 . 27 סיום ומסקנות 97 . 28 נספח א : "עולם" = ציבור ? כל" "עמא כוליה"ו "עלמא ( להערה 99 ( 353 . 29 נספח ב : איסרא" " / " שרא " / " שידא" ( להערה 108 ( 460 . 30 נספח ג : "הכל" ( להערה 116 ( 97 שער ב : "תורף" מהו ? לתורת השטרות התלמודיים . 1 הגדרת "תורף" וסוגיות הבבלי 121 . 2 מחלוקת 'ר יוחנן וריש לקיש בעניין "תורף" בירושלמי 126 . 3 מחלוקת 'ר יוחנן וריש לקיש ביתר סוגיות הירושלמי 136 . 4 ף"תר שאין לו עניין "תורף"ל של שטר ושינויים אחרים 144 . 5 נוסחת סיום וטיבו של גט" "מקושר 150 . 6 שאר נוסחאות סיום ו"חיתום" 154 . 7 מינוח של ענייני שטרות בלשונות קלילות של קישור 156 . 8 " גט "מקושר שטר"ו "כפול 160 . 9 תורף / טורף / טירפה 166 . 10 הגיזרון הלשוני של "תורף" 169 . 11 מקור צמצום כתיבה "לשמה" למקומות מסוימים בתוך הגט והגדרת "תורף" בבבלי 170 . 12 " הרי את מותרת לכל "אדם — חלק מן התורף ? 176 . 13 " חיתום "שטרות 182 . 14 " כדת משה "וישראל 187 . 15 סיכום ומסקנות 211 . 16 נספח א : תשובת הגאון בשתי גרסותיה ( להערה 92 ואילך ) 216 . 17 נספח ב : משנה , בבא בתרא י , ב ומקבילתה בתוספתא בבא בתרא יא , ד ( להערה 220 ( 130 . 18 נספח ג : הדיון בפפירוס ידין 18 ( להערה 221 ( 337 שער ג : המונח "בי רבי" אחרי שם פרטי . 1 " בריבי : " דברי הקדמה 227 . 2 כל "בריבי" הוא בן חכם 231 . 3 " "בריבי וגדולי החוקרים 235

האקדמיה ללשון העברית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר