תוכן העניינים

עמוד:7

" ובני השש יודעים פתאום לכתוב סיפור 161 ............................................................. " בני השלוש יודעים לספר סיפור 168 ........................................................................................... ... ובני השש יודעים לכתוב סיפור ... מעבר של תלמידי כיתה א ' לסיפור הכתוב 168 ..................................... התפתחות , אופנות , רמת אוריינות מוקדמת וסביבה אוריינית 169 .......................................................... א . אופנות : מדוע הסיפור הכתוב מתפתח יותר מהסיפור הדבור 170 .................................................. ב . אוריינות מוקדמת : האם הוראה מכוונת משמרת או מצמצמת פערים בכיתה א 173 ......................... '? ג . סביבה אוריינית : באיזו מידה סביבות אורייניות שונות יוצרות סיפורים באיכות שונה ? 175 ................ ד . התפתחות : " ובני השש יודעים פתאום לכתוב סיפור " – האומנם ? 176 ............................................ סיכום 181 ................................................................................................................................ גם הם יכולים לקרוא : אוריינות בקרב בעלי מוגבלויות קשות ומורכבות 111 ..................... הגדרת המוגבלויות הקשות והמורכבות 183 ..................................................................................... עקרונות הוראה ולמידה 184 ........................................................................................................ הגישה הפונקציונלית לעומת הגישה ההתפתחותית 185 ....................................................................... הוראת קריאה לבעלי מוגבלויות קשות ומורכבות 186 ........................................................................ המודל האורייני האורכי 187 .................................................................................................... מודל יישום אוריינות בכיתות משולבות 190 ................................................................................ כיצד ללמד תלמידים להפיק משמעות מטקסט שמקריאים להם 191 ................................................... ניתוח משימה להוראת תלמידים להתמודד עם ספר וסיפור – תפקיד המורה 192 .................................. קידום עצמאות בקריאה 193 ..................................................................................................... שיטות קריאה מותאמות ללומדים בעלי מק " מ ויישומם 195 ................................................................. שיטות הוראה לבעלי מק " מ המתייחסות לאוריינות 196 ...................................................................... תכנון המערך 201 .................................................................................................................. יישום התכנון 201 .................................................................................................................. שביל הזהב בין שני מודלים 203 .................................................................................................... עקרונות מנחים למודל אורייני משולב בעבור לומדים בעלי מק 204 .................................................. מ " שלבי המודל האורייני המשולב 204 ........................................................................................... יישום התהליך על היצירה " בוא אלי , פרפר נחמד " / פניה ברגשטין 205 ............................................ מבט להמשך 209 ....................................................................................................................... 211 ........................................................................................ ' "J 0 / KO GONT 7 flO ביבליוגרפיה 211 ..................................................................................................... ביבליוגרפיה לפרק : 5 " גם הם יכולים לקרוא : אוריינות בקרב בעלי מוגבלויות קשות ומורכבות " 248 .......... tm'nn לוחות לוח – 1 מדדים נורמטיביים – מספר מילים בדקה , על פי כיתות 47 .............................................. לוח – 2 רכישת כתיב אותיות פונקציה 96 .............................................................................. רע \ ימת תרשימים תרשים מספר : 1 תיאור המודל מטה-מעלה 25 .................................................... " Bottom Up " תרשים מספר : 2 תיאור תהליך מעלה-מטה 25 .................................................... " Top Down " תרשים מספר : 3 המודל האינטראקטיבי 26 ............................................................................ תרשים מספר : 4 המודל הדו-ערוצי 27 .................................................................................. תרשים מספר : 5 המודל הקוגניטיבי-התפתחותי של פרית ' 29 .................................................... תרשים מספר : 6 המודל ההתפתחותי של ספיר-סוורלינג וסטרנברג 31 ........................................

שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר