תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים פתח דבר 9 .............................................................................................................. שער ראשון – תאוריה כבסיס למעשה ההוראה 11 ........................................................ . 1 קריאה 11 ........................................................................................................... . 1 . 1 קריאה מהי ? 17 .................................................................................................................. . 1 . 1 . 1 גלגוליה של הקריאה והגדרתה 18 .................................................................................... . 1 . 1 . 2 מורכבות תהליך הקריאה 21 ........................................................................................... . 1 . 1 . 3 מרכיבים הקשורים ברכישת קריאה 22 ............................................................................. . 1 . 2 מודלים התפתחותיים לרכישת הקריאה 24 ................................................................................ . 1 . 2 . 1 מקומו של הקורא בתהליך הקריאה 24 .............................................................................. . 1 . 2 . 2 מודלים התפתחותיים קלסיים 27 ...................................................................................... . 1 . 2 . 3 מודלים יםהתפתחותי חדשניים 33 .................................................................................... . 1 . 3 דיוק בקריאה 37 ................................................................................................................. . 1 . 3 . 1 מודעות פונולוגית כשלב ראשון בהתפתחות קריאה מדויקת 38 ............................................... . 1 . 3 . 2 זיהוי אורתוגרפי של מילה כשלב שני בהתפתחות קריאה מדויקת 40 ........................................ . 1 . 3 . 3 ידע לשוני ותרומתו להתפתחות קריאה מדויקת 41 ............................................................... . 1 . 3 . 4 מן המחקר אל השדה : מתי נעבור מקריאת טקסט מנוקד לטקסט שאינו מנוקד ? 42 ...................... . 1 . 4 מהירות ושטף קריאה 43 ....................................................................................................... . 1 . 4 . 1 רותהגד שטף הקריאה 43 ............................................................................................... . 1 . 4 . 2 שטף קריאה כאמצעי לייעול הבנת הנקרא 44 ..................................................................... . 1 . 4 . 3 התפתחות שטף הקריאה 45 ............................................................................................ . 1 . 4 . 4 קשיים בשטף הקריאה 48 ............................................................................................... . 1 . 4 . 5 הערכת שטף הקריאה ודרכי התמודדות עם קשיים 50 ........................................................... . 1 . 5 הבנת הנקרא 51 .................................................................................................................. . 1 . 5 . 1 הבנת הנקרא כתהליך אינטראקטיבי בין הקורא לטקסט 52 .................................................... . 1 . 5 . 2 רמות הבנת הנקרא 53 ................................................................................................... . 1 . 5 . 3 מודלים של הבנת הנקרא 55 ........................................................................................... . 1 . 5 . 4 הקשר בין ידע לשוני להבנת הנקרא 60 ............................................................................. . 1 . 5 . 5 הקשר בין משאבים קוגניטיביים להבנת הנקרא 63 .............................................................. . 1 . 5 . 6 הקשר בין גורמים סוציאליים-פסיכו להבנת הנקרא 67 ......................................................... . 1 . 5 . 7 מאפייני הטקסט והבנת הנקרא 69 .................................................................................... . 1 . 6 קשיים בקריאה 71 ............................................................................................................... . 1 . 6 . 1 קבוצות מתקשים בקריאה 71 .......................................................................................... . 1 . 6 . 2 מאפייני הקוראים המתקשים 73 ....................................................................................... . 1 . 6 . 3 פרדיגמות מרכזיות להבנת קשיי הקריאה 75 ...................................................................... . 1 . 6 . 4 קשיים בקריאה וידע לשוני 77 ........................................................................................ . 1 . 6 . 5 בסיס נוירולוגי , כשרים קוגניטיביים וקשיי קריאה 78 ...........................................................

שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר