תוכן העניינים

עמוד:8

פרק ה : לוחות-זמן מושגי זמן 203 ............................................................................................ התפתחות של מושגי זמן אצל ילדים 208 ................................................... התפתחות השימוש בכלים לשוניים לציון זמן בשפת הילדים 210 .............. הקשר בין מושגי זמן למושגי מרחב 212 ..................................................... התרומה של לוחות-זמן להמשגת הזמן ולהרחבת הקוגניציה 213 .............. השימוש בלוחות-זמן בגן 215 ..................................................................... הלוח היומי בגן 217 .................................................................................... סדר היום 217 .................................................................................... העצמה קוגניטיבית ותמיכה רגשית 218 .......................................... הלוח השבועי בגן 218 ................................................................................ פעילות עצמאית עם לוח שבועי 219 ................................................ הלוח החודשי בגן 222 ................................................................................ הלוח השנתי בגן 223 ................................................................................. היכרות עם הלוח השנתי ועם תפקודיו המגוונים 226 .................... תכנון שנתי 227 ................................................................................. פעילויות עם לוחות-זמן 230 ...................................................................... פעילויות עם סטודנטים 230 ............................................................ פעילויות עם לוחות-זמן בגן 232 ...................................................... מקורות 234 ................................................................................................ סוף דבר : טקסטים משולבים נספח : פעילות עם לוח שבועי 241 ............................................................. תיאור הפעילות 241 .......................................................................... היכרות עם מושגי זמן 242 ................................................................ מניית ימי השבוע 244 ....................................................................... יחסי הגומלין שבין הציור לשפה הדבורה 245 ................................. ייצוג של אירועים ואנשים באמצעות ציורים וצלמיות 246 .............. שפה כתובה 248 ............................................................................... 252 ............................................................................................ Abstract

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר