תוכן העניינים

עמוד:7

מידת ההתאמה של הצלמית לתוכן המיוצג ולעיבודו 132 ........................................................................... ) congruence ( הבנה ועיצוב של צלמיות על ידי ילדים בגיל הגן 132 ................................ ייצוג ישיר 133 ................................................................................... ייצוג עקיף 134 .................................................................................. השימוש בצלמיות בגן 142 ......................................................................... טיפוח של מיומנויות קוגניטיביות 142 ............................................ טיפוח השפה הדבורה ומיומנויות מטא-לשוניות 145 ..................... שימוש בצלמיות ככלי חברתי תקשורתי 146 ................................... הבנה והפקה של צלמיות בטקסטים מסוגות שונות 152 ............................ מתכו נים 153 ..................................................................................... עלוני מידע על אתרים 155 ............................................................... פעילויות עם צלמיות 158 ........................................................................... פעילויות עם סטודנטים 158 ............................................................ פעילויות עם צלמיות בגן 159 ........................................................... מקורות 161 ................................................................................................ פרק ד : מפות מרחבים קוגניטיביים 167 ........................................................................... הייצוג של יחסים במרחב מפרספקטיבה התפתחותית 170 ........................ מפות ככלים לייצוג מרחבי 174 .................................................................. גורמים המשפיעים על היכולת להשתמש במפות 176 ................................ הבנת הקשר שבין פרטים במציאות ובין הייצוג שלהם במפה 176 ... קנה מידה 177 ................................................................................... זווית 178 ........................................................................................... הקשרים שבין המפה , העולם והפרט 179 .................................................. " התאמה" 180 .............................................................. ) alignment ) התמצאות על פי נקודות ציון 181 ..................................................... ציור מפות 181 .................................................................................. המפה ככלי להעצמת האינטראקציה של ילדי גן עם סביבתם 185 ............. פעילויות עם מפות 188 .............................................................................. פעילויות עם סטודנטים 188 ............................................................ פעילויות עם מפות בגנים 190 .......................................................... מקורות 197 ...............................................................................................

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר