דב שוורץ הציונות הדתית כתופעה תרבותית מבוא

עמוד:יג

הרב סולובייצ'יק שונה לחלוטין מזה של האידאל הציוני הדתי . ושלישית , ההגות הציונית הדתית נשענת על המטאפיסיקה , כלומר על היומרה להבין את מהלכי האלוהות 9 בהיסטוריה . לעומת זאת הרב סולובייצ'יק מתח ביקורת על המטאפיסיקה . מאמריהם של שלום רצבי ושל כותב שורות אלה , הפותחים את החטיבה הראשונה של הקובץ שלפנינו , עוסקים בהגותו של הרב סולובייצ'יק ובזיקתה לאידאולוגיה הציונית הדתית . ליבוביץ הפקיע מהיהדות את תוקפו של הממד המחשבתי . הוא כונן את היהדות על העשייה בלבד , לאמור על המצוות . מנקודה זו מתח ביקורת חריפה על היהדות הדתית בכלל ועל הציונות הדתית בפרט , על כך שלא עמלו על דרכים ופתרונות מתאימים לחיים יהודיים בעולם מודרני . במובלע ניתכה ביקורתו במיוחד על הציונות הדתית , שהתחפרה בנוסחאות רעיוניות מופשטות ולא התמקדה כראוי בעולם המעשה , לאמור 10 בהתאמת ההלכה היהודית לחיים המודרניים במדינה היהודית . אבל בצעירותו , קודם שהיה ל"מצליף" החריף בתנועה מבחוץ , היה ליבוביץ איש המחנה הציוני הדתי . חוגים בציונות הדתית , למשל אנשי הקיבוץ הדתי , ראו בו במידה מסוימת מנהיג רוחני . עמדותיו הביקורתיות התנסחו אז מבפנים . משה הלינגר עומד במאמרו על השינוי בדרכו של ליבוביץ ועל סיבותיו . * כאמור , ניתוח העמדות שאינן עולות בקנה אחד עם חוט השדרה האידאולוגי מלמד על המרכז הרעיוני , שאת עקרונותיו ציינתי בסכמות שלעיל . הבסיס האידאולוגי של הציונות הדתית החזיק מעמד במשך כשמונים שנים . אולם שורה של שינויים שעברה התנועה משלהי שנות השמונים של המאה שעברה גרמו במידה מסוימת לשינוי המסד התאולוגי והאידאולוגי המוצק של התנועה . סדר היום של התנועה השתנה , והבסיס האידאולוגי המוצק החל 11 להיסדק . במקום אחר ציינתי את עיקרי השינויים , הנחלקים לתופעות ולתהליכים . אציין אותם בקצרה : תופעות ( א ) פמיניזם ציוני דתי . ביטויי ההתעוררות הנשית הם : . 1 לימוד תורה . הקמת מערך של מדרשות לנשים המקביל לאופי מוסד הישיבה לגברים . . 2 מנייני נשים . במקרים קיצוניים יותר נערכים מניינים שיוויוניים . 9 ראה י' בלידשטיין , " הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק כהוגה דתי ציוני – האומנם , " ? בתוך י' עמיר ( עורך , ( דרך הרוח : ספר היובל לאליעזר שביד , ירושלים תשס"ה , א , עמ' . 450-439 על הרב סולובייצ'יק נכתב חומר רב . ראה ברשימה הביבליוגרפית שבתוך ד' שוורץ , הגותו הפילוסופית של הרב סולובייצ'יק , א–ב , רמת גן תשס"ח . 10 ראה למשל קובץ המאמרים א' שגיא ( עורך , ( ישעיהו ליבוביץ – עולמו והגותו , ירושלים . 1995 11 ראה ד' שוורץ , " הציונות הדתית על פרשת דרכים : מהרחבת אופקים לפינוי ישובים , " בתוך ד' הכהן ומ' ליסק ( עורכים , ( צומתי הכרעות ופרשיות מפתח בישראל , ירושלים , 2010 עמ' . 212-177

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר