דב שוורץ הציונות הדתית כתופעה תרבותית מבוא

עמוד:יא

אותו ; המרד התהווה מתוך מצב נתון , שבו רוב הקברניטים של עולם התורה התנגדו לתנועה הציונית ושללו אותה מכול וכול . מנהיגי התנועה התוודו : " עזבנו את מורינו והלכנו 3 לארץ . " הם ידעו שהמעשה הציוני כרוך באקטיביזם מגשים ופוליטי הזר לעולם התורה הקיים . בסכמה השנייה אני מבקש לעבור מהנחות יסוד פילוסופיות וסוציולוגיות למסגרת האידאולוגית של הציונות הדתית . בכוונתי להציג בקצרה את החוליות המקשרות את 4 הרעיון הציוני הדתי לפרקסיס . וזו הסכמה : ( א ) יעד . שתי מטרות מרכזיות הציבה הציונות הדתית : . 1 יעד חיצוני וכללי : הקמת מדינת הלכה ( בין שזהו יעד רשמי ומוצהר ובין שהוא משקף ציפייה נסתרת ואזוטרית . ( עד למימוש מלא של מדינת הלכה היעד הוא חתירה לצביון יהודי ככל האפשר של התנועה הציונית ( לפני קום המדינה ) ושל מדינת ישראל . . 2 יעד פנימי ואישי : יצירת טיפוס דתי חדש בעל תודעה מורכבת . מחד גיסא הוא פועל בעולם מודרני מתוך רצון להשתלב בו השתלבות אמתית ומאידך גיסא הוא פועל בעולם של גאולה מתוך בחינה חוזרת ונשנית של התקדמותה לאור המאורעות התוכפים והולכים . ( ב ) תשתית רעיונית . אימוץ מוצהר של שורת תפיסות רעיוניות כגון : . 1 ייחוס ערך דתי לציונות ולמדינת ישראל . . 2 גאולת העולם באמצעות גאולת עם ישראל , לאמור אוניברסליזציה של התחייה הלאומית . . 3 פרשנות משיחית להיסטוריה . ( ג ) אינטואיציות רעיוניות . אימוץ של הנחות תשתית מטאפיסיות ואידאולוגיות כגון : . 1 אחדות ישראל , לאמור זיקה סמויה המאחדת כל יהודי , שאף הופכת לערך מוסרי . . 2 נוכחות אלוהית בעולם או , לפחות , בתהליך ההיסטורי . . 3 פתיחות תרבותית המתחייבת מחתירה להקמת ישות מדינית . . 4 תפיסת החילונות בעם ישראל כתופעה חולפת . עקרונות אלה מקבלים מבע תאולוגי ומטאפיסי עז בכתבי הראי"ה קוק , תלמידיו ותלמידי תלמידיו . אולם הם נוכחים באופנים שונים בפלגים הרחבים של הציונות הדתית , כמו 5 בקרב אנשי " הפועל המזרחי" ותנועת תורה ועבודה . את ניצניהם ניתן לראות גם בתרבות 3 דברי הרב מאיר בר אילן ( ברלין ) בתוך הוועידה השביעית של הפועל המזרחי בארץ ישראל ( תרצ , ( ה" עמ' . 32 4 ראה ד' שוורץ , " מבוכה ואתגר במדע המודרני – גישתו של הרב שפרן , " דעת 69-68 ( תש , ( ע" עמ' . 386-385 5 ראה נ' עמינח , תנועת עבודה דתית , א–ב , ירושלים תרצ"א ; מ' אוסטרובסקי , תולדות המזרחי בארץ ישראל , ירושלים תש"ד ; א' פישמן , הפועל המזרחי , 1935-1921 תל אביב תשל"ט ; י' אלפסי

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר