דב שוורץ הציונות הדתית כתופעה תרבותית מבוא

עמוד:ט

דב שוורץ הציונות הדתית כתופעה תרבותית מבוא קובץ המחקרים המונח לפני הקורא יוצא לאור בשנת המאה ועשר לייסוד " המזרחי" ( תרס–ב"תשע"ב ; . ( 2012-1902 ציוני זמן הם הזדמנות לעידוד חשבון הנפש והמבט הרטרוספקטיבי . החיבור שלפנינו , מעבר להיותו כולל מחקרים פרטניים , משקף בין השורות מבט ביקורתי החותר לבחינה מחודשת של התנועה והזהות הציוניות הדתיות . ברצוני לעמוד על היבטים אחדים בהווייתה של התנועה הציונית הדתית לאור מחקרי הקובץ שלפנינו . * מאז הקמתה עברה התנועה הציונית הדתית תמורות ושינויים רבים . דווקא עובדה זו מחייבת למצוא את היסודות הקבועים המגדירים את התנועה , ובהסתמך עליהם לנסות ולתאר את התהליכים שעברה התנועה במהלך שנות קיומה . כאמור , נקודת הזמן שעליה מבוסס הקובץ היא הקמת " המזרחי . " אף לפני כינון הסיעה בהסתדרות הציונית נרתמו שומרי מצוות לפעילות ציונית כדוגמת גאולת קרקעות ויישוב ארץ ישראל . הם היו גורם חשוב בתנועת " חיבת ציון . " אולם הזהות הציונית הדתית נחשפה בעוצמה כאשר הכריע הרב יצחק יעקב ריינס , מייסד " המזרחי , " להצטרף באופן רשמי לממסד הציוני ה"חילוני . " ריינס היה מבחינה זו " אנטי גיבור" אף אפולוגטיקן . הוא סבר שאכן יעלה בידו לסחוף את קהילות מזרח אירופה לתנועה החדשה . הוא השלה את עצמו שהכריזמה של הרצל 1 תצלח גם לרבנים , לישיבותיהם ולשומעי לקחם . אבל את המהלך המהפכני הוא כבר נקט , 1 ראה י' קלויזנר , " בראשית יסוד המזרחי על ידי הרב י"י ריינס , " בתוך יצחק רפאל ושלמה זלמן שרגאי ( עורכים , ( ספר הציונות הדתית , א , ירושלים תשל"ז , עמ' ; 371-325 א' דון יחיא , " אידיאולוגיה ומדיניות בציונות הדתית : הגותו הציונית של הרב ריינס ומדיניות המזרחי בראשותו , " הציונות ח ( תשמ , ( ג" עמ' ; 146-103 ג' בת יהודה , איש המאורות : רבי יצחק יעקב ריינס , ירושלים תשמ"ה ; א' לוז , מקבילים נפגשים : דת ולאומיות בתנועה הציונית במזרח אירופה בראשיתה , ( 1904-1882 ) תל אביב תשמ"ה , עמ' ; 335-299 א' שביד , " תיאולוגיה לאומית ציונית בראשיתה – על משנתו של הרב יצחק יעקב ריינס , " בתוך יוסף דן ויוסף הקר ( עורכים , ( מחקרים בקבלה בפילוסופיה יהודית ובספרות המוסר וההגות מוגשים לישעיה תשבי , ירושלים תשמ"ו , עמ' ; 720-689 י' גורני , " על ' נימוס' חברתי ואינטרס לאומי : לשאלת הדו קיום בין חילוניים לדתיים בתנועה הציונית , " בתוך ישעיהו גפני וגבריאל מוצקין ( עורכים , ( כהונה ומלוכה : יחסי דת ומדינה בישראל ובעמים , ירושלים תשמ"ז , עמ . 276-269 '

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר