מבוא

עמוד:11

מבוא יבנה וחכמיה רשמו פרק מרשים ומיוחד בתולדות עם ישראל , פרק שהטביע חותם רב עצמה בעולם ההלכה והאגדה של חז"ל , ורישומו מהווה ציון דרך חשוב גם בהיסטוריוגרפיה היהודית בדורות האחרונים . השנים הראשונות שלאחר חורבן בית שני נתפסות בעיני 1 חוקרים מתחומים שונים כשנים שעולמה של היהדות עוצב בהן מחדש . תקופת יבנה מתוארת הן על ידי חז"ל והן על ידי חוקרים בני זמננו כתקופת מהפכה שפרותיה ניכרים בעיצוב ההלכה והאגדה , עולם המעשה ועולם המחשבה והיצירה הספרותית של חז . ל" חכמי יבנה התמודדו עם השבר הנורא של החורבן שהצריך את יצירתה של שפה דתית חדשה , כנגד המקדש וירושלים וכנגד עבודת ה' שמרכזה היה , עד החורבן , במקדש . נראה כי החדשנות והתעוזה המחשבתית של חכמי יבנה ניכרים היטב גם בתחום האגדה , הכולל בתוכו את הפילוסופיה והתאולוגיה של חז . ל" 2 יבנה נתפסה בעיני חכמים כתחליף לירושלים ולמקדש שחרבו . ירושלים והמקדש 1 על תקופה זו כתקופת מפנה , מנקודת מבטם של היסטוריונים , ראה : ג' אלון , תולדות היהודים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד ( להלן אלון , תולדות היהודים , ( תל אביב , תשכ"ז , כרך א , עמ' ; 12–3 ש' ספראי , בימי הבית ובימי המשנה ; מחקרים בתולדות ישראל , ירושלים , תשנ ) ד" להלן ספראי , בימי הבית , ( כרך ב , עמ' ; 466–319 א' אדרת , מחורבן לתקומה : דרך יבנה בשיקום האומה , ירושלים , תש"ן ; א"א אורבך , " היהודים בארצם בתקופת התנאים , " בחינות , 4 ( תשי , ( ג" עמ' –61 ; 72 הנ"ל , חז"ל : פרקי אמונות ודעות , ירושלים , תשל ) א" להלן אורבך , חז , ( ל" עמ' 530 ואילך ; מ"ד הר , " משמעותו והיקפו של חורבן בית שני , " בתוך : מ' שטרן ( עורך , ( ההסטוריה של ארץ ישראל , כרך רביעי , התקופה הרומית ביזנטית , ירושלים , , 1984 עמ' , 300–287 וראה לאחרונה י"ל לוין , " בין רומא לביזנטיון בתולדות עם ישראל : תיעוד מציאות ופריודיזציה , " בתוך : י"ל לוין , רצף ותמורה , ירושלים , תשס"ד , עמ' . 48–7 השווה י' בער , ישראל בעמים , ירושלים , תשט"ו , עמ' E . ; 19–18 Schurer , The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ , rev . ed . Edinburgh , . 1973-1987 אחד ההיבטים של דיון מחודש במקומה של יבנה נסקר ונידון בידי ד' בויארין , " סיפורן של שתי ערים , יבנה וניקיאה , " בתוך : י"ל לוין , רצף ותמורה , עמ' , 332 והספרות המובאת שם , ובמיוחד המאמר שפתח את הדיון : S . J . D . Cohen , “ The Significance of Yavne : Pharisees , . Rabbis , and the End of Jewish Sectarianism” , HUCA , 55 ( 1984 ) 2 ראה , למשל , ג' אלון , מחקרים בתולדות ישראל , תל אביב , תשכ"ז , עמ' , 273–219 ובספרו תולדות היהודים , עמ' 53 ואילך , ודיונו של ש' ספראי : " בחינות חדשות לבעיית מעמדו של רבן יוחנן בן זכאי לאחר החורבן , " בתוך : ספר זכרון לגדליה אלון , תל אביב , תש . ל"

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר