תוכן העניינים

עמוד:8

גיטין טז , ב ; 180 סיפור : 5 בבלי ברכות ה , ב ; 184 סיפור : 6 אבות דרבי נתן נו"א , מא ; 191 סיפור : 7 שיר השירים רבה ב , לה ; 196 סיכום סיפורי ביקור חולים בתר יבנה 201 פרק ד : סיפורי ניחום אבלים על חכמים שלאחר תקופת יבנה 210 סיפור : 1 בבלי שבת קנב , א 210 סיפור : 2 בבלי בבא קמא לח , א ; 211 סיפור : 3 ירושלמי דמאי א , ג , כב ; 217 א"ע סיפור : 4 מדרש משלי לא ; 221 סיפור : 5 בבלי כתובות ח , ב ; 228 סיכום סיפורי ניחום אבלים בתר יבנה 233 פרק ה : ייחודם של הסיפורים על חכמי יבנה 241 א . בחינת התבנית הסיפורית . 1 ; 241 המבנה והעלילה ; 241 . 2 הדמויות . 3 ; 244 הסיטואציה המשברית ; 268 ב . נושאים ומוטיבים נוספים התורמים לעיצוב הסיטואציה המשברית ; 272 ג . הנושאים הפילוסופיים והתאולוגיים המעוצבים בסיפורים ; 275 ד . האם סיפורי יבנה בנושאים שנחקרו כאן הם קורפוסים ? 284 סיכום 310 נספחים 315 נספח : 1 לשאלת מקורו של הסיפור במכילתא יתרו , מסכתא דבחדש , 315 י"פ נספח : 2 תפילין בשבת 317 נספח : 3 בירור הצדדים ההלכתיים של טומאה וטהרה בכלים הנמנים בסיפור 323 נספח : 4 הבעיות ההלכתיות של כישוף הקישואים 329 נספח : 5 טבלת דמויות ( יבנה ) 331 נספח : 6 טבלת מקורות ומקבילות 332 נספח : 7 טבלת דמויות ( בתר יבנה ) 334 ביבליוגרפיה 335 מפתחות 346 רשימת הקיצורים 346 מפתח מקורות 348 מפתח חכמים 356 מפתח עניינים 359

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר