הקדמה

עמוד:10

ומחולל משמעות במהלך הפרשני , כפי שהוא משמש את ברניגן , מוצג אפוא במבוא כבסיס לגישה המשמשת אותי במחקר הדגם מצד אחד ובניתוח הסרטים מן הצד השני . במבוא אני מראה כי לכתבים שונים במחשבת המערב יש זיקה מקדימה ומצטברת לרעיון האופציונליסטי , כפי שהוא משמש אותי בנוגע לקולנוע האופציונלי . המאה העשרים , המכונה לעתים המאה של הקולנוע , מתאפיינת בין השאר גם במרכזיותו של האופציונליזם ובגיוון ערוצי הדיון הנובעים ממנו . לפיכך דגם הקולנוע האופציונלי הוא תופעה שניתן לייחס אותה ולהסבירה על רקע תופעה רוחנית תרבותית רחבה ועמוקה הרבה יותר . פרק א עניינו כינון דגם הקולנוע האופציונלי , בידולו והצגת זיקותיו הפילוסופיות . תחילה מזוהים שנים עשר מאפיינים פורמליים ולאחר מכן מוצע פוטנציאל פרשני פילוסופי לכל אחד מאלה – פוטנציאל האמור לבוא לידי ביטוי פרשני שונה ואולי אופציונלי , בכל אחד מסרטי הדגם . פרקים ב-ו , פרקי ניתוח הסרטים , עוסקים במגוון סרטים השונים מאוד זה מזה , והעשויים להיות מנותחים באופן שונה בעליל בהקשרים אחרים . כאן הם מתפרשים בהקשר של שיוכם לדגם הקולנוע האופציונלי ומכוחו של שיוך זה . הקשר זה מאפשר ליישם על כל סרט את הפוטנציאל הפרשני פילוסופי שהוצע ונותח בפרק א , ותוך כדי כך לחשוף רבדים פילוסופיים מובהקים וסימפטומטיים בסרטי הדגם . המחקר מסתיים בשני שלבים – פרק הסיכום ולאחריו אפילוג ובו דיון על בסיס התובנות שעלו במהלך הכתיבה . באפילוג אני בוחן את הרעיון כי סרטי דגם הקולנוע האופציונלי בפרט והסרטים האופציונליים שאינם מוצאים את מקומם במסגרת הדגם בכלל , ממלאים פונקציה דומה לזו של המיתוס בתרבויות העולם ובאופן ספציפי מיתוס סיזיפוס מן התרבות היוונית הקלסית . אחרי שני הנספחים צירפתי מילון מונחים מקצועיים . בסוף הספר ימצא הקורא רשימת קיצורים של מקורות שיש התייחסות אליהם בגוף הטקסט ואשר קיימת הפניה אליהם בהערות באמצעות קיצורים . עוד רשימה היא הביבליוגרפיה הכללית ובה מקורות רבים ומגוונים אשר שימשו אותי בלי שהוזכרו בסופו של דבר , ואני מציע אותם כקריאת רקע וכהרחבה . ספרי זה מצטרף לקבוצה מתרחבת והולכת של מחקרים שעניינם קולנוע ופילוסופיה . מעניין לשים לב כי לא רק המחקר אלא גם הקולנוע עצמו מראה נטייה גוברת להשתלב במרחב השיח הפילוסופי . חרף העובדה , ואולי דווקא בשל כך , ששפת הקולנוע איננה מאפשרת לטעון טענות , לאששן או להפריכן ולקיים אגב כך דיון פילוסופי של ממש , אנו עדים , כך נדמה לי , לתופעה של ריבוי סרטים מז'אנרים ומדגמים שונים המעוררים באופן מובהק גם , ולעתים בעיקר , פרשנות פילוסופית .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר