תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים פתח דבר 9 פרק ראשון : במה מדובר ? 11 מה שמוטל על הכף ; 11 משימה פילוסופית כפולה ; 16 כמה מושגים ומיפוי עמדות ראשוני 19 פרק שני : מאין ולאן 21 מבשרי הקומפטיביליזם והאינקומפטיביליזם בעת העתיקה ; 21 קומפטיביליסטים במאה השבע עשרה ; 22 ירושה לדיון העכשווי : חופש רצון שמע ֵ בר לחופש פעולה – סוגיית העצמי העמוק ; 24 שאלות ראשונות – רצון ובחירה , האתגר הליברטני של יום ) א ( ; 26 נספח – האם ״רצון״ הוא אירוע ? ) הקטגוריזציה של ״רצון״ ( 32 פרק שלישי : מיקוד הוויכוח 39 הבלבול בין דטרמיניזם לפטליזם ובלבולים אחרים שמעיבים על הדטרמיניזם ) מיל ודנט ( ; 40 ״יכול אחרת״ ) מור ואוסטין ( ; 46 האתגר הליברטני ) ב ( ; 59 נספח – ״אם״ ו"אילו״ ושוב ״רצון״ 66 פרק רביעי : חירות רדיקלית 71 אידאל החירות הרדיקלי של סארטר : המכשול העיקרי בדרכה של החירות ואופן סילוקו ; 71 משנת האדם של סארטר ; 77 מנגנון החירות ; 83 חירות והכרעה רדיקלית ; 91 ההבסה העצמית של בשורת החירות הסארטרית – חזון של היעדר חזון ; 92 אופקים 96 פרק חמישי : אחריות מוסרית ועצמיות 101 ״יכול אחרת״ – התנאים לאחריות מוסרית ) פרנקפורט ודנט ( ; 102 חירות הרצון ומושג ה״עצמי״ ; 111 חופש , אחריות וחלופות אפשריות ; 120 נספח – האם ניחן לותר ברצון חופשי ? 123 באמצע הדרך 130

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר