מבוא 'שיח מדעי' מהו?

עמוד:11

מבוא ' שיח מדעי' מהו ? עניינו של החיבור הזה בטקסט של המאמר המדעי בן ימינו , שהוא סוג מיוחד של שיח וחלק מן ' השיח המדעי' בכללותו . דיון בלשני פרגמטי בשיח המדעי , שתכליתו לתאר את האופן שבו משיג השיח הזה את מטרותיו השכנועיות , ראוי לו להתחיל בשאלת מקומו של הטקסט בהקשר המדעי , כלומר בשאלת מעמדו ותפקידו במסגרת העבודה המדעית . קשה להבין כיצד נעשה טקסט לראוי מבלי להביא בחשבון את הפעילות החברתית והאינטלקטואלית שהוא חלק ממנה ( בזרמן , 1988 עמ' . ( 4 עלינו להתבונן אפוא באופן שבו התקשורת המדעית מאורגנת בקהיליות המדעיות ובאופן שבו הטקסטים משתלבים במערכת השלמה של הפעילות הדיסציפלינרית . לדיון בהקשר החברתי של טקסט מסוג מסוים יסייעו המונחים ' קהיליית שיח' ו'סוגה . ' סוולס ( 1990 ) ייחד חיבור שלם לדיון בשיח המדעי במונחים הללו – הקהילייה המדעית כקהיליית שיח ומעמדו של המאמר המדעי כסוגה בעלת תפקיד בקרב קהילייה זו : ' קהיליית שיח' היא רשת סוציו רטורית שנוצרת כדי לפעול למען מטרות משותפות . לקהיליית שיח מאפיינים אחדים : יש לה מטרות ציבוריות מוסכמות על הרוב ; יש לה מנגנונים של תקשורת בין חבריה , המשמשים למסירת אינפורמציה ולתגובה ; יש לחבריה היכרות עם הסוגות המיוחדות המשמשות לקידום מטרותיהם המשותפות ; סוגות אלה מתאפיינות גם בלקסיקון ייחודי . ' סוגה , ' לפי סוולס , היא קבוצה של אירועים תקשורתיים . אירוע תקשורתי הוא אירוע שללשון בו תפקיד מכריע , והוא מתאפיין בקביעות מסוימת , כלומר אין הוא מקרי או חד פעמי . כל אירוע תקשורתי סוגתי מורכב לא רק מן הטקסט ומן המשתתפים בו , אלא גם מן התפקיד שאותו טקסט ממלא ומן הסביבה שבתוכה הוא מיוצר ומתפענח , ובכלל זה הקשריו ההיסטוריים והתרבותיים . קבוצה של אירועים תקשורתיים נעשית לסוגה על ידי מערכת משותפת של מטרות תקשורתיות . ההנחה היא שהסוגה היא כלי תקשורתי להשגת אותן מטרות . לדברי בזרמן , 1988 ) עמ' , ( 62 הסוגה מספקת לכותב דרך לנסח את דבריו בנסיבות מוגדרות , ולקורא היא מאפשרת לזהות את סוג המסר שנמסר . למעשה היא הבניה חברתית המסדירה את התקשורת ואת היחסים בין חברי הקהילייה . לאור הגדרות אלה , הקהילייה המדעית הדיסציפלינרית , כלומר קבוצת החוקרים שתחום מחקרם שייך לדיסציפלינה מסוימת , היא ' קהיליית שיח' מהיותה קבוצת אנשים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר