תוכן העניינים

עמוד:7

10 . 3 . 5 הבעת אפשרויות אפיסטמיות לפרשנות הממצאים 204 10 . 3 . 6 הבעת זהירות בהסקת המסקנות 206 10 . 3 . 7 תואם 207 10 . 3 . 8 הבלטת החידוש 209 10 . 3 . 9 הצטנעות וזהירות 210 10 . 3 . 10 החלשת אמירות שסגנונן חריג 211 10 . 4 דיון ברכיבים מיוחדים 212 10 . 4 . 1 אולי 212 10 . 4 . 2 לכאורה 213 10 . 4 . 3 כמובן / מובן ש / מאליו יובן ש / ברור כי 215 10 . 4 . 4 אין ספק / ללא ספק 216 10 . 5 הבעת הסתייגות מפורשת 217 סיכום – הלשון וקהיליית השיח 219 נספח : רשימת המאמרים בקורפוס 223 מראי מקום 225

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר