תוכן העניינים

עמוד:6

8 . 3 תיאור סינכרוני של משמעות הרכיבים המודאליים 173 8 . 4 רכיבים מודאליים רב משמעיים 174 8 . 4 . 1 יכול 174 8 . 4 . 2 ניתן 176 8 . 4 . 3 אפשר 179 8 . 4 . 4 עשוי 180 8 . 4 . 5 ייתכן 182 8 . 4 . 6 נוטה 182 8 . 4 . 7 בדרך כלל 183 8 . 4 . 8 במידה רבה 183 8 . 4 . 9 במידה חלקית 184 פרק : 9 הבעת ספק – תחום סמנטי וביטויו הלקסיקלי 185 9 . 1 מודאליות ומונחים קרובים לה 185 9 . 1 . 1 עמדה 185 ( stance ) 9 . 1 . 2 הערכה 185 ( evaluation ) 9 . 1 . 3 סיוג 187 ( hedging ) 9 . 2 שילוב המסגרות הקונספטואליות השונות 189 9 . 3 ביטויים מחזקים 189 9 . 4 הביטוי הלקסיקלי של הבעת הספק 191 9 . 4 . 1 חג 194 ם" 9 . 4 . 2 פועל עזר 194 9 . 4 . 3 פועל 194 9 . 4 . 4 שם תואר 195 9 . 4 . 5 שם עצם 195 9 . 4 . 6 תואר פועל 195 פרק : 10 התפקידים הארגומנטטיביים של הבעת הספק 196 10 . 1 מקומו של הספק בעבודה המדעית 196 10 . 2 הסתייגות קונוונציונלית 198 10 . 3 מקומו של הספק במערך הטיעון המדעי 200 10 . 3 . 1 הבעת זהירות בהצגת חשיבות המחקר 200 10 . 3 . 2 עמדה אפיסטמית להצדקת מסגרת תאורטית או מושגית 201 10 . 3 . 3 אפשרויות אפיסטמיות להצדקת שיטת המחקר וכלי המחקר 201 10 . 3 . 4 הדגשת ממצאים בעלי ערך – הנכחה 203

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר