תוכן העניינים

עמוד:4

חלק שני הדובר וקהלו : דיאלוגי › ת בשיח המדעי פרק : 3 היבטים דיאלוגיים של השיח 61 3 . 1 המאמר המדעי – מונולוג או דיאלוג ? 61 3 . 2 ציטוטים מספרות המחקר 65 3 . 2 . 1 דרכי הציטוט במאמר המדעי 67 3 . 2 . 2 הפונקציות הרטוריות של הציטוטים 75 3 . 3 משפטי שאלה 78 3 . 3 . 1 ניסוח שאלות המחקר 80 3 . 3 . 2 ארגון השיח 81 3 . 3 . 3 הבלטת טענה 82 3 . 3 . 4 מבט לעתיד 83 3 . 3 . 5 שאלות בכותרות מאמרים 83 פרק : 4 מבני ויתור 85 4 . 1 הוויתור כיחס ארגומנטטיבי 85 4 . 2 היבטים תחביריים ולקסיקליים 91 4 . 3 הוויתור כמשקף את אופיו הדיאלוגי של הטקסט 99 4 . 4 המטרות השכנועיות של מבנה הוויתור 100 4 . 4 . 1 ביסוס שדה המחקר ותיאור המשבצת הפנויה 101 4 . 4 . 2 הדגשת חשיבות המשבצת 102 4 . 4 . 3 הצדקת הבחירה במסגרת התאורטית 103 4 . 4 . 4 הצדקת שיטת המחקר 104 4 . 4 . 5 הצדקת הניתוח הסטטיסטי 106 4 . 4 . 6 הצדקת הפרשנות הניתנת לממצאים 108 4 . 4 . 7 הצדקת המסקנות 109 4 . 4 . 8 חידוש 111 4 . 5 סדר האיברים במבנה הוויתור 112 4 . 6 ויתור מדומה 113

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר