תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים בפתח הספר 9 הקדמה : השיר והקודש – זהותו הכפולה של הטקסט הפיוטי 13 פרק ראשון : מאפייני היסוד של המבע ברשויות האישיות ) בזיקה אל מזמורי תהלים ואל פיוטים מסוגות אחרות ( 17 הרשויות האישיות ומזמורי תהלים : יסודות של דמיון ; 18 הרשויות האישיות ומזמורי תהלים : יסודות של שוני ; 19 ההקשר הסוגתי ומעמדם של דברי ההלל לאלוהים ; 24 דוגמאות נגד ומשמעותן של ההבחנות המתוארות ; 27 הערך המוחלט של ההלל והרוח הצופית ; 30 על זיקה אפשרית בין הפונקציה הליטורגית לסוגה הפואטית ; 32 לשונות של בקשה ברשויות האישיות ובשירי קודש אחרים ; 33 סוגים שונים של לשונות בקשה ; 33 על לשונות הבקשה ברשות האישית ; 34 נספח : הרשויות האישיות – מקורות תוכן וצורה ; 40 הטון האישי 41 פרק שני : להביע את הבלתי ניתן להבעה : על החוויה הדתית ועיצובה הלשוני 43 " נשמת כל חי" ; 45 מן התפילה אל הפיוט ; 49 החוויה הדתית – האימה והעונג ; 53 "אברח ממך אליך" ; 57 לסיכום 65 " חילופי אספקטים" בחוויה הדתית 67 פרק שלישי : "ואנכי עפר ואפר : " על הרגשת האפסות האנושית בהקשרים סוגתיים שונים : הרשויות האישיות והסליחות 69 רגש הנבראות ; 69 רגש הנבראות בסליחות ; 70 הרציונלי והאי רציונלי : '" שני הגזעים' של התודעה הדתית" ; 74 רגש הנבראות ברשויות האישיות ; 75 רגש הנבראות והמסתורין הנורא ; 77 רגש הנבראות ורעיון השליטה המוחלטת

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר