תוכן העניינים

עמוד:10

ררנ"נ רבינוביץ 513 דקדוקי סופרים לירושלמי 514 המשך דקדוקי סופרים לבבלי 516 דקדוקי סופרים השלם לבבלי 517 ה . הזנחת השימוש בדק"ס בדורנו 518 סיבות למדניות 519 סיבות עקרוניות 521 סיבות הנובעות מיכולת האדם 522 סיבות טכניות 523 סיבות שמרניות 523 ו . דוגמאות לקושיות של אחרונים עקב הזנחת השימוש בדק 524 ס" אור צבי על ברכות , ר' צבי גומבו , בני ברק , תש 524 נ" ישמח יהודה על ברכות ושבת , ר' יצחק יהודה יעקבוביץ , לייקהוד , תש 525 ן" אמת ליעקב , על זרעים וטהרות , ר' יעקב קמינצקי , נוא יארק , תש 525 נ" מעשה חמד , על ברכת האילנות , ר' אליהו כהן , בני ברק , תשמ 526 ו" פנס לדף , ח"א , על ברכות שבת עירובין , ר' יחיאל הלוי אלבוים , נ"י , תש 526 ן" שפת אמת , ר' יהודה אריה ליב מגור , וורשא , תרפ 527 ז" ברכות שמים על שבת , ר' רפאל בלום , חלק ראשון , ניו יורק , תשמ 527 ח" מילי דשבתא , ר' מאיר אריה סג"ל ב"ר נתן דוד , ירושלים , תשמ 527 ז" משמר הלוי , ר' משה מרדכי שולזינגר , בני ברק , תשל 528 א" שלום רב על מס' זבחים , ר' בצלאל סופר , פיעטרקוב , תרפ-ט"תרצ 528 ז" מזהב ומפז ביאור על סדר עבודת יוהכ"פ , ר' פנחס זביחי , ירושלים , תשנ 528 ג" ז . התעוררות 529 פרק חמישה עשר : היחס לכתבי יר בתקופות האחרונות 532 א . נוסח שהראשונים מעידים עליו הוא מדויק יותר מהנדפס 532 ב . נוסח הדפוס בדרך כלל מדויק יותר מנוסח כתב יד 535 ג . היחס לנוסח התלמוד הנדפס עד ימינו 536 ד . היחס לנוסח שאין הראשונים מעידים עליו והמתגלה עתה מכתב יד 538 ה . הויכוח בין ר' נתנאל וייל ור' יוסף דארמשטט 539 ו . דברי ר' אברהם ישעיה קרליץ ( החזון איש ) על כ"י מינכן 542 ז . דיון בדברי החזון איש 545 התועלת "a * מינכן י"כ 545 מינכן היה ביר ת"ח ויש לסמוך עליו , אבל לא לשינויים הלכתיים 546 טיב הגהת דפוסי התלמוד 547 ח . קביעת נוסח ספר תורה כשלפנינו נוסחים שונים 549 הנוסח נקבע על פי הרוב 550 הנוסח נקבע על פי ספרים מוסמכים 552 ט . קביעת נוסח התלמוד כשלפנינו נוסחים שונים 553 הנוסח נקבע על פי ספרים מוסמכים 553 הניתן לסמוך על נוסח כ"י מדויק ? 554 הנוסח נקבע על פי הרוב 554 יש אומרים שבקביעת נוסח אין הולכים אחר הרוב 558 הסבר השיטה שאין הולכים אחר הרוב בקביעת נוסח 562 י . בירורים נוספים בשיטת החזון איש 563 הניתן לסמוך על נוסח כ"י כמכריע בין נוסחים 564 ? הניתן לסמוך על נוסח כ"י במקום שנוסח הראשונים אינו ידוע ? 564 הסבר עמדת החזון איש ביחס לכ"י מינכן 567 יא . השפעת שיטת החזון איש 568

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר