תוכן העניינים

עמוד:8

עם פירוש נחלת יעקב , פיורדא . תקנ 289 ג" ספרי עם פירוש זרע אברהם , דיהרנפורט , תקע 290 א" מדרש פסיקתא רבתי דרכ כהנא , ברעסלויא , תקצ 290 א" פרקי דרבי אליעזר עם פירוש בית גדול , וילנא , תקצ"דו 291 פרק תשיעי : השפעת הדפוס על היצירה התורנית של חכמי האשכנזים 293 א . ספרות ההגהות בראשית ימי הדפוס 293 ב . מעלת הדברים הנדפסים 300 ג . השפעת הדפוס על ספרות הפסיקה 302 ד . השינוי בהשקפת הרמ"א לעומת חכמי אשכנז 306 ה . שיפור הנוסח 308 ו . שיפור נוסח התלמוד 309 ר' שלום שכנא 310 ר' שלמה לוריא ( רש"ל ) וספר חכמת שלמה שלמה 312 הדפסת חכמת שלמה 312 הרקע לכתיבת ההגהות 313 לטיבן של ההגהות ומקורותיהן 315 השימוש בספר 316 ר' דוד הכהן מאובן , תלמיד רש"ל , בעל מגדל דוד 318 ר' שמואל אליעזר איידלס ( מהרש"א ) 322 ר' מאיר מלובלין ( מהר"ם ) 'ר 324 מנוח הענדל 326 ר' יוסף דלאקרוט 328 ר' מרדכי יפה 329 ר' יואל סירקיש 336 חכמים נוספים 336 ז . שיפור נוסח שאר ספרים 337 ר' ברוך ב"ר דוד וספרו גדולת מרדכי , האנאווה , שע-ה"שע 337 ו" ר' יוסף ב"ר יששכר וספרו יוסף דעת 339 פרק עשירי : הגהות ר' יואל סירקיש ( הגהות הב"ח ) 341 א . פרסום ההגהות 343 ב . האם הספר שלם ? 346 ג . היש בהגהות הב"ח גם הוספות מאוחרות ? 347 ד . הדפסת ההגהות בגליון דפוסי התלמוד 350 ה . לטיב ההגהות 352 מראי מקומות 352 הסברים 353 חידושים 355 הערות ביקורתיות 356 הגהות ותיקונים 357 ו . האם ההגהות נעשו על פי כתבי יד ? 362 ז . חכמים המוזכרים בהגהות 367 ח . יחס חכמי הדורות להגהותיו 368 פרק אחד עשר ; השפעת הדפוס על אופי היצירה של חכמי המזרח 3 71 א . חכמי המזרח מרבים להגיה לאחר המצאת הדפוס 371 ב . המגיהים הראשונים 373 ר' שמואל ב"ר משה 373 ר' שמואל לירמא 373 ג . מגיהים / nx 7 ישראל 374 נוסח ארץ ישראל 374 ר' יהוסף אשכנזי 375 תולדותיו 375 מקורן של ההגהות הנמצאות בידינו 376 מסורות ממנו 377 על הגהותיו של ר' יהוסף 378 ר' שלמה עדני וחכמים נוספים מפרשי המשנה 380 על חשיבות לימוד המשנה ועל חשיבות הנוסח 380 על הגהותיו למשנה 383 ר' יעקב פליף והגהותיו לבבלי 384 הגהות לירושלמי ולשאר ספרי חז 385 ל" ד . מגיהים במצרים - ר' בצלאל אשכנזי וחבורתו 386

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר