תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים פתח דבר למהדורה השנייה 13 פתח דבר למהדורה הראשונה 15 מבוא 19 שער ראשון : תקופת כתבי היד פרק ראשון : לטיב ההגהות בזמן המשנה והתלמוד 27 א . הגהת ספר העזרה 27 ב . הגהת ספרים 30 ג . חשיבותו של ספר מוגה 32 ד . הגהות בדברים שבעל פה 33 ה . שורש המלה "הגיה" ומהות פעולת ההגהה 35 ו . הקפדה על מסירת ההלכה בשם אומרה 36 פרק שני : איסור השהיית ספר שאינו מוגה 39 א . הדעות השונות בהיקף איסור השהיית ספר שאינו מוגה 39 ב . בירור טעמה של אחת הדעות הללו 44 ג . מה הן הטעויות ב"ספר שאינו מוגה" 45 ד . מחברים מצווים על המעיינים להגיה את חיבוריהם 46 ה . מחברים שאינם מצווים כי יגיהו את ספרם 50 ו . כיצר קיימו באופן מעשי את האיסור 51 הגהת ספרי תורה 51 הגהה על פי ספר שנתקבל ע"י הכל כמוסמך 51 הגהה על פי ספר שני שהועתק מהמוסמך 53 הגהה על פי רוב של ספרים מוסמכים ( ישנים , מוגהים , מדויקים , ידועים ) 53 העדפת רב המומחה כענייני נוסח 54 הגהת שאר ספרים וספרי משנה ותלמוד 55 הגהה על פי טופס ראשון - טופס המחבר 55 טופס ראשון - מהדורות נוספות 57 הגהה על פי טופס שני המוגה מהטופס הראשון 59 הגהה על פי רוב של ספרים מוסמכים ( ישנים , מוגהים , מדויקים , ידועים ) 62 ז . אופן כתיבת ההגהות 67 גרירה , גרידה 68 מחיקה 68 ניקוד 69 עשיית קרניים 75 העברת קולמוס 76 תלייה בין השורות , או בגליון 77 ח . על מי ומתי חלה חובת ההגהה 80 פרק שלישי : היחס לשינויי נוסח בתקופת הראשונים 85 א . בירור המושגים - חילופי גירסאות , חילופי נוסחאות 85 ב . פני הדברים אצל הגאונים 87 ג . פני הדברים אצל רבינו חננאל ור' נסים - צפון אפריקה 89 ד . פני הדברים בצפון אפריקה ומצרים בתקופה מאוחרת יותר 91 ה . פני הדברים אצל בני איטליה 94 ו . פני הדברים אצל בני ספרד 98 ז . פני הדברים אצל בני צרפת ואשכנז 104

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר