מבוא: זהויות מורכבות וזהויות מפוצלות

עמוד:9

של שדה המשפט באותה תקופה ואת השפעתו על כל תחומי החיים בארץ , לרבות על האישה , מעמדה וזכויותיה . מערכת המשפט והמוסדות המשפטיים בארץ ישראל לא נוצרו בתקופת המנדט , אך הם עוצבו והתפתחו מאוד בתקופה זו , ושימשו מסד למערכת השיפוט הישראלית עם קום המדינה ' . כמידה רבה אנו עדיין מושפעים מדברי החקיקה , המוסדות המשפטיים והמסורת המשפטית שהייתה קיימת בתקופת המנדט , ובמידה מסוימת גם מזו שנהגה בתקופה העותמאנית . דווקא משום כך חשובה הבנת ההתרחשויות ההיסטוריות בשדה המשפט ובשוליו . תקופת המנדט הייתה כאמור פורמטיבית בכל הקשור למוסדות המשפט , אשר המבנה שלהם דומה לזה שאנו מכירים כיום ; בית משפט השלום , המחוזי והעליון ( גם בשבתו כבג 11 , ( צ" שבראשו עמד 'זקן השופטים . ' לצד מערכת בתי המשפט פעלה מערכת מסועפת של בתי דין שונים , לרבות בתי דין שבטיים ובתי דין דתיים . במקביל לזה פעלו ערכאות מעין שיפוטיות בתוך היישוב פנימה : בית הדין של ההסתדרות ( משפט החברים " , ( ומשפט השלום העברי ( מעין ערכאת בוררות , כתחליף לאומי למערכת המשפט המנדטורית . ( ערכאה זו מדגימה עד כמה נתפס העיסוק המשפטי כעניין לאומי כמוסד מרכזי המשפיע ומעצב את חיי העם והפרט , ועד כמה הזירה המשפטית הייתה חשובה . בייחוד נכונים הדברים באווירה של ציבור צרכני משפט מובהקים ושל ספקי שירותים משפטיים . הציבור שראה בבית המשפט כתובת לכל סכסוך ועורכי הדין שנאבקו על קיומם על רקע ריבוי העוסקים במקצוע , הובילו יחדיו לעיבוי הידע המשפטי , החוקים והעיסוק במשפט . הייתה בכך ראקציה ליצירת זהויות שונות במסגרת הקיום הרב לאומי 9 נתן ברון , מסד למערכת השיפוט הישראלית : שופטים ומשפטנים כארץ ישראל , 1930-1908 ( עבודת ווקטור , האוניברסיטה העברית בירושלים , . ( 2003 10 ראו אצל אליעזר מלחי , תולדות המשפט בארץ ישראל ( מבוא היסטורי למשפט במדינת ישראל 92 , ( ( מהדורה שנייה , . ( 1953 11 על נסיבות הקמתו של בית המשפט הגבוה לצדק ( בג"צ ) המנדטורי , ראו אצל יאיר שגיא , 'למען הצדק ? על הקמתו של בית המשפט הגבוה לצדק / עיוני משפט כה , . ( 2004 ) 225 12 לפירוט ראו אצל מלחי , תולדות המשפט , לעיל הערה , 10 עמי . 93-92 13 שני בר און ורוד דה פריס , "' במיטת סדום של פרופסיונליזס : " עורכי דין ועיצובו של משפט החברים של ההסתדרות בשנות העשרים והשלושים , ' עבורה חברה ומשפט . ( 2001 ) 42-15 , 8 14 על משפט שלום העברי ראו בספרו של רונן שמיר Ronen Shamir , THE COLONIES OF LAW : COLONIALISM , ZIONISM AND LAW IN EARLY MANDATE PALESTINE ( 1 999 ) 15 'ולא חנם רדפונו הפקידים התורכים בזמן המלחמה בדבר משפט שלום העברי : הם הבינו את הערך הלאומי של מוסד זה בחיי העם המשתדל להתעורר לתחיה בארצו , ' מרדכי בן הלל הכהן , משפט השלום העברי - שאלותיו להלכה ולמעשה , כרך ד , 187 ( תרפ . ( ה" 16 בעניין החקיקה המסיבית , ראו אצל Naomi Shepherd . PLOUGHING SAND - BRITISH RULE IN PALESTINE 1917-1948 , 74 ( 2000 )

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר