תוכן עניינים כללי

עמוד:יב

א . המנהג ' כ - תנאי בני העיר' וכ'תנאי בית דין' 114 ב . דרישת לשון הדיוט 116 ג . הבסיס לסיטומתא כדרך קניין 117 ( 1 ) 'מנהג מבטל הלכה ' 117 ( 2 ) תנאי מכללא 118 119 ................... . 2 . 3 החתם סופר 122 ב . גמירות דעת 124 ג . תקנת חכמים 126 .............. ... מינץ 126 127 . 2 . 3 בעל נתיבות המשפט 129 ד . הסכמה של הסוחרים ( תנאי 'בני האומנות 130 ( ' ה . עיגון קניין סיטומתא בדרכי קניין אחרות 132 ... קניין סיטומתא - מדין קניין חליפין 132 . 2 קניין סיטומתא כשאר דרכי הקניין - הנוהג המקובל 134 . ו תוקפו של קניין סיטומתא - מדאורייתא או מדרבנן 135 סיכום לפרק השביעי 140 שער שישי : יישומים של דין 0 י 0 ומתא בפרקסיקות ליצירת קניין והתחייבות פרק שמיני : פרקטיקות לקניית נכסים ולחיזוק התחייבויות עסקיות 143 מבוא 143 א . מסירת מפתח 144 ... המאה השנייה עד הרביעית : הספרות התלמודית והמשפט הרומי 144 .... . 2 המאה האחת עשרה עד החמש עשרה באירופה : המשפט העברי והגרמני 146 . 3 המאה השש עשרה עד התשע עשרה באירופה ובארצות אגן הים התיכון 150

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר