תוכן עניינים כללי

עמוד:יא

שער רביעי : הפרשנות לסוגיית 0 י 0 ומתא בתקופה הבתר תלמודית פרק רביעי : פרשנות הגאונים לסוגיית סיטומתא 77 א . הפרשנות לסוגיית סיטומתא 77 ב . שימוש בסוגיית סיטומתא לשם פסיקת הלכה 79 סיכום לפרק הרביעי 82 פרק חמישי : פרשנות הראשונים לסוגיית סיטומתא 83 מבוא 83 א . ........ ורוב הראשונים : חותם 83 T ב . רבנו חיים הכהן : תקיעת כף 86 ג . ... פנחס הלוי מברצלונה : נתינת מטבע שאין עליו צורה 89 סיכום לפרק החמישי 96 פרק שישי : פרשנות מרחיבה לדין סיטומתא 99 מבוא 99 א . פרשנות מרחיבה לדין סיטומתא : שלושה מעגלי פרשנות 99 ... הרחבה לכל הדרכים הנהוגות לשם יצירת קניין 100 . 2 הרחבה לפתרון בעיות אחרות בדיני הקניין מלבד הצורך במעשה קניין ו 10 . 3 הרחבה למנהגי ממון בכלל 102 ב . היחס שבין סוגיית סיטומתא לסוגיות אחרות בתלמוד העוסקות בדרכי הקניין לאור הפרשנות המרחיבה 104 סיכום לפרק השישי 108 שער חמישי : הב 0 י 0 המשפסי לקניין 0 י 0 ומתא פרק שביעי : הבסיס המשפטי לקניין סיטומתא 113 מבוא 113 א . תנאי מכללא 114 . 1 הרשב 114 א "

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר