תוכן עניינים כללי

עמוד:ט

תוכן עניינים מפורט מבוא 1 מעמדם של מנהגי הסוחרים בתחום דרכי הקניין במשפט העברי 2 מצב המחקר 3 שיטת המחקר : היבטים מתודולוגיים 4 סקירת החיבור לפרקיו 5 שער ראשון : יסודות הקניין פרק ראשון : יסודות הקניץ : גמירות הדעת ומעשה הקניין וו מבוא 11 א . שני יסודות הקניין 12 ב . מעשה הקניין - האם מבוסס על גמירות הדעת או יסוד נפרד ? . 1 מעשה הקניין מבוסס על גמירות הדעת 15 . 2 סוגיות הגמרא שמוכח מהן שמעשה הקניין מבוסס על גמירות הדעת 16 א . 'הן הן הדברים הנקנים באמירה ' ( כתובות קב , 17 ב . סוגיות 'בההיא הנאה גמר ומקני ' 19 ג . 'המזכה לעובר ' ( בבא בתרא קמב , ע " ב ) 20 ד . הקנאת בכור בהמה לכהן ( בכורות יח , ע"ב ) 21 ה . הקנאת מתנות כהונה על ידי מכירי כהונה ( בבא בתרא קכג , ע " ב ) 22

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר