דרכי קניין ומנהגי מסחר במשפט העברי משפט, ריאליה והיסטוריה