תוכן עניינים

עמוד:8

פרק » ד 5 ן האנוס לעבור עבירה מסוג "יהת ואל יעבר " בפסיקת הרמב 267 ם " א . מבוא : הפטור מאחריות פלילית למי שנאנס לעבור עבירה 267 ב . ההבחנה בין כורח איומים וכורח נסיבות 270 ג . הפסיקות של הרמב " ם והסתירה שביניהן 273 ( 1 ) כורח איומים 273 ( 2 ) כורח נסיבות 276 ד . שני ההסברים ליישוב הסתירה בפסיקות הרמב 277 ם " ( ו ) ההסבר הראשון 277 ( 2 ) ההסבר השני 288 ה . הצעת הסבר שלישי ליישוב הסתירה 294 ו . האנוס לעבור ומצוות קידוש השם 301 ז . סיכום 310 פרק 6 הרציונל של הגנה עצמית והשלכותיו המעשיות 311 א . מבוא 311 ( 1 ) הרקע העיוני לדיון בסוגיה 311 ( 2 ) הרקע ההלכתי לדיון בסוגיה 317 ב . המחלוקת בין רש " י והרמב 321 ם " ( 1 ) משנת הרודף 321 ( 2 ) המקור בתורה שדין הרודף נלמד ממנו 325 ( 3 ) סוגיית הבא במחתרת 333 ( א ) הרציונל של ההיתר להרוג את החותר 333 ( ב ) החזקה שהחותר יהרוג את בעל הבית 337 ( ג ) האם נדרשת התראה ? 342 ( ד ) הבא במחתרת בשבת 347 ( ה ) "הקיפוהו עדים " 352 ( 4 ) הריגת עובר המסכן את חיי אימו יולדתו 354 ( 5 ) הקשיים והבעיות בגישות של רש " י והרמב 358 ם "

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר