בגידה כפולה

מתוך:  > בגידה כפולה

עמוד:4

Ben Macintyre Double Cross The True Storyof the D-Day Spies nnn מאנגלית : יוסי מילוא Translated by Yossi Millo כל הזכויות בתרגום ספר זה לעברית שמורות להוצאת ספרים עם עובד בע"מ . אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לבצע בפומבי , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי - אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר - את החומר שבספר זה או חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה או בחלק ממנו אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת מהמו"ל שתינתן מראש ובכתב . הדפסה שנייה תשע'יד , 2013 © הוצאת ספרים עם עובד בע"מ תל אביב נסדר בע . נ . ע . ראשון לציון נדפס בתשע"ר בדפוס קורדובה חולון All rights reserved © Am Oved Publishers Ltd . Tel Aviv 2013 Copyright ( 0 2012 by Ben Macintyre Map by John Gilkcs Printed in Israel ISBN 978-965-13-2400-0

עם עובד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר