מבוא כללי

עמוד:12

נמצא כי התופעה החברתית המצוינת במונח "ציונות דתית , " מיוסדת על חוויה של רצף ותמורה כאחד . בחוויה זו יש כפל פנים : מן הבחינה ההיסטורית היא מבטאת את העובדה שהציונות הדתית ראתה עצמה משחר ימיה כתנועת המשך למסורת ישראל . יתר על כן , החוויה הרסטורטיבית , המשקמת , הייתה חלק מהווייתם המכוננת של ציונים דתיים רבים . אלו ראו בתנועה הציונית דתית שיבה אל היהדות המקורית , הראשונית . עם זאת לא נעלם מתודעתם של רבים ההיבט המהפכני בתנועה זו , שחידשה הלכות רבות בבית ישראל , שידרה סדרי עולם וביטאה פתיחות אל העולם שבחוץ . הפתיחות לעולם שבחוץ מלמדת כי הציונות הדתית מיוסדת על חברות בכמה קהילות , המכוננות רשתות משמעות שונות . רשתות אלו כוללות קהילות כמו המשפחה , המקצוע , החברות - וקהילות אחרות שבהן נוטלים חלק ציונים דתיים . חברות בקהילות אלו משקפת את העובדה שהחברה הציונית דתית משתלבת בצורה גוברת והולכת בחברה הישראלית , בערכיה ובאינטרסים הכלליים שלה . חברי הקבוצה הציונית דתית לא חיים בעולם סגור . הם מאמצים ערכים , נורמות , אתוסים ומיתוסים של הקהילות השונות שבהן הם חברים . באחת : הציונות הדתית מגלמת קיום רב תרבותי . הטענה כי הציוני דתי הוא יצור רב תרבותי נובעת לכאורה מהתיאור הכללי של הבניית הקיום האנושי בעידן זה . הציוני דתי , ככל אדם , חי ברשתות שונות של פרקטיקה ומשמעות , המבטאות את הבניית חייו במסגרת תרבויות שונות . הציוני דתי שוב אינו חי בעולם חד ממדי , שבו רשת משמעות אחת מכוננת את חייו - רשת המשמעות הדתית . הקיום 2 שגיא , אתגר השיבה , עמ' ; 215-162 פיקאר , ביקורת השיח . 3 המושג רב תרבותיות שאנו משתמשים בו מיוסד על הניתוח המופיע אצל שגיא , המסע היהורי ישראלי , עמ' . 188-187 שם מוצגת ההבחנה בין שני סוגים של רב תרבותיות : הפוליטי והקיומי . בהקשר הפוליטי מושג זה מתאר חברה שבה חיות זו בצד זו קהילות שונות בעלות תרבויות שונות ביחידה פוליטית אחת . בהקשר הקיומי מציין מושג זה את התפיסה שלפיה בני אדם מעצבים את עצמם מתוך זיקות אל בני ארם ואל תרבויות אחרות . מכלול הפרקטיקות , האתוסים והמיתוסים שלהם לקוחים מרשתות תרבותיות שונות ; ראו עוד מאוטנר , רב תרבותיות . הטענה שהציונות הדתית מגלמת קיום רב תרבותי , משמעה שקהילה זו פועלת במודע בתוך הקשרי משמעות שונים , מודעת לשונות זו ומעצבת את עצמה מתוך זיקה ביקורתית לרשתות אלו . אפיון זה של הציונות הדתית מאפשר לנו להתגבר על בעיית היחס בין התופעה החברתית המכונה "אורתודוקסיה מודרנית" לציונות הדתית . לפי האפיון שלנו , לפחות בישראל מדובר בתופעה חברתית זהה , וההבדלים האידיאולוגיים אינם חשובים לנושא הנדון . 4 ראו שגיא , המסע היהודי ישראלי , עמ' ; 207-185 מאוטנר , רב תרבותיות .

מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר