מולדת יחפה

מתוך:  > מולדת יחפה

עמוד:4

Avi Sagi , Yedidia Z . Stern Barefooted Homeland Israeli Reflections עורך הספריה אלי שאלתיאל כל הזכויות בספר זה שמורות להוצאת ספרים עם עובד בע"מ ולמכון הישראלי לדמוקרטיה ( ע"ר . ( אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לבצע בפומבי , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי - אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר — את החומר שבספר זה או חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה או בחלק ממנו אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת מהמו"ל שתינתן מראש ובכתב . © הוצאת ספרים עם עובד בע"מ , תל אביב © המכון הישראלי לדמוקרטיה ( ע"ר , ( ירושלים נסדר בסטודיו ע . נ . ע . בע"מ נדפס בתשע"א בדפוס אייל חולון All rights reserved © Am Oved Publishers Ltd . Tel Aviv 2011 © The Israel Democracy Institute ( R . A . ) , Jerusalem 2011 ISBN 978-965-13-2256-3 Printed in Israel

עם עובד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר