לחשוב מהר לחשוב לאט

עמוד:4

לחשוב מהר , לחשוב לאט מאת : דניאל כהנמן מפתח עניינים : יעל ולדמן נדפס בישראל , תשע״ג 2013 — כל הזכויות בעברית שמורות © מטר הוצאה לאור בע״מ ת . ד . , 36212 תל אביב 61361 © כנרת , זמורה ביתן , דביר — מוציאים לאור בע״מ רחש התעשייה , 10 אור יהודה 60212 אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו״ל . www . matarbooks . co . il www . kinbooks . co . il THINKING , FAST AND SLOW By Daniel Kahneman Copyright ) 2011 by Daniel Kahneman All rights reserved . No part of this publication may be reproduced , stored in a retrieval system , or transmitted , in any form or by any means , electronic , mechanical , photocopying , recording or otherwise , without the prior written permission of the copyright owner . Published in Israel by Triwaks Enterprises / Matar Publishing House P . O . Box 36212 , Tel-Aviv 61361 . Kinneret , Zmora-Bitan , Dvir – Publishing House Ltd 10 Hataasiya St ., Or Yehuda 60212 , Israel

כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ

מטר הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר