הדתל"שים

מתוך:  > הדתל"שים

עמוד:6

Poriya Gal Getz LEAVING RELIGION BEHIND A Journey into the World of Ex-Orthodox Jews Copyright © 2011 by Poriya Gal Getz עיצוב העטיפה : יהודה דרי הדפסת העטיפה : דפוס רהב אין לצלם , להעתיק , להקליט , לשכפל או להפיץ בכל דרך שהיא ובשום אמצעי , אלקטרוני , אופטי או מכאני , קטעים כלשהם מספר זה , וכן אין לעשות שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בתוכן הספר ללא רשות מפורשת בכתב מהמו"ל . מהדורה ראשונה : מאי 2011 1 3 5 7 9 10 8 6 4 2 © הוצאת ספרים עם עובד בע"מ , תל אביב נדפס בתשע " א ב דפוס טופרינט תל אביב © Am Oved Publishers Ltd . Tel Aviv 2011 www . am-oved . co . il info @ am-oved . co . il ISBN 978-965-13-2197-9 Printed in Israel

עם עובד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר