תוכן העניינים

עמוד:5

5 . 7 על הגדרת מושג ההסתברות של מאורעות 146 5 . 8 על הגדרת המספרים הטבעיים , אקסיומת האינדוקציה 151 5 . 9 הגדרות מתמטיות - שימוש מושכל 155 נספח : המספרים הממשיים 158 פרק 6 יחסים , פונקציות , סדרות 6 . 1 התאמה ( יחס ) בין קבוצות 163 6 . 2 פונקציה A-מ ל- 167 B 6 . 3 פונקציה חד- חד ערכית , פונקציי ת שקילות 171 6 . 4 גרף של יחס , גרף של פונקציה 176 6 . 5 סקירה היסטורית של התפתחות הגדרת הפונקציה 179 6 . 6 סדרות סופיות וסדרות אינסופיות 181 6 . 7 סדרות מספרים אינסופיות : חסימות ומונוטוניות 184 6 . 8 גבול של סדרה אינסופית - שלושה מצבי חקר 187 תרגילים וסוגיות 195 נספח : נקודו ת הצטברות של סדרת מספרים אינסופית 197 צעד שלישי – חושבים מתמטיקה ( כללי היסק , הוכחות ) מבוא ושאלון ידע מוקדם 200 פרק 7 טיעונים תקפים וכללי היסק 7 . 1 מושגים ראשונים : טיעון תקף , טיעון שאינו תקף 201 7 . 2 שתי תבניות טיעון תקפות - מודוס פוננס ומודוס טולנס 203 7 . 3 טיעונים לא תקפים , כשלים לוגיים 205 7 . 4 תבניות טיעון תקפות שימושיות 207 7 . 5 הסקה מהכלל אל הפרט 211 7 . 6 הסקה מהכלל אל הפרט : הערות והארות 215 7 . 7 פרפראות 217 תרגילים וסוגיות 219

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר