אמאוס - "מקום מים יפים ונווה יפה" סקירה היסטורית-ארכיאולוגית

עמוד:29

של הפסגה . מחדר הכניסה למערה , שמידותיו 9 x 3 . 5 , 'מ מתפתלת מנהרה חצובה באורך 20 , 'מ המסתיימת בבור מיס חסום . לדעת החופרים , נחסם הבור על-ידי הרומאים . ממצאי החפירה בתוך המערה כללו מטבעות מן התקופה ההלניסטית , בית הורדוס ובר-כוכבא . כן נמצאו ראשי חיצים , חלקי נשק ואבני בליסטראות . רשימת קיצורים לכתבי עת הנזכרים במאמר א"י = ארץ-ישראל , מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה חדשות = חדשות ארכיאולוגיות , אגף העתיקות והמוזיאונים ידיעות = ידיעות החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה קדמוניות = רבעון לעתיקות ארץ-ישראל וארצות המקרא קתדרה = לתולדות ארץ-ישראל ויישובה תרביץ = למדעי הרוח GCS = Die Griechischen Christlichm Schrift- slellc dcr Ersten Jahrhundcrtc IEJ = Israel Exploration Journal PEFQS = Palestine Exploration Fund , Quarterly Statement PEQ = Palestine Exploration Quarterly PG = Patrologiac Graeca ( Ed J . P . 1 *> ' PPTS ) = Palestine Pilgrims' Text Society Revue Biblique RB ZDPV - Zeilsclirift Des Deutschcn Palastina - Vereins הערות . 1 יאקות . 729 , 111 על-פי : G . Le . 393-394 Strange , Palestine under the Moslems , London 1890 , pp . 393-394 . 2 נוסח ראשון של סקירה זו ראה אור במאמרי : ' אמאוס - עיר היסטורית בנוף בוסתנים , ' אשר התפרסם ב"דפים למורי דרך , " יולי , 1976 עמ' . 12-1 כמו כן נתבססתי על עבודתה של חנה פרנקנברג : "אמאוס - ניקופוליס פרקים בתולדות העיר , " אשר הוגשה כעבודה סמינריונית בחוג לארכיאולוגיה , האוניברסיטה העברית , ירושלים . Notes by M . Clcrmont Ganneau , PEFQS , 14 . 3 ( 1882 ) , pp . 22-37 . C . Schick , Das Altchristliche Taufhaus Nebcn A dcr Kirche in Amwas , ZDPV , 7 ( 1884 ) , pp . 14-15 . L . H . Vincent and F . M . Abe ! , Emmaus , Sa . 5 basilique el son hisloire , Paris 1932 . ( להלן : וינסן ואבל . ( סיכום ראשון של תוצאות החפירה ראה אור כבר . 1926-ב ראח : H . L . Vinccm , FouiUes dc l'Ecolc a la basilique d'Amwas , RB , 35 ( 1926 ) , pp . 117-121 . . 6 י . מזור , המסורות השונות על מקומח של אמאוס , קרדום , א ) - תשל"ט , ( עמי . 26-21 . 7 א . ברמן , תיקי סקר לטרון ( פרסום פנימי של קק"ל , ( אשתאול תשל"ב . . 8 סיכום ראשון של תוצאות החפירה פירסמתי בחדשות , סג-סד ( תשל '' ח , ( עמ' . 46-45 ביחס לממצאי אמות המיס , ראה : י . הירשפלד , מערכת אמות חמים של אמאוס מן התקופה הרומית-ביזאנטית , קדמוניות , ט ( תשל"ו , ( עמי 88-85 ובגירסח האנגלית ; Y . Hirschfcid , A ^ Hydraulic Installation in the Water Supply System of Emmaus-Nicopolos , IEJ , 28 ( 1978 ) , pp . 86-92 . ביחס לגתות שנתגלו באזור הפארק , ראה : הנ"ל , גתות יין קדומות באזור פרק אילון , א"י , טו ( תשמ"א , ( עמ' , 389-382 וכן בגירסח האנגלית ibid , . Ancient Wine Presses in the Park of Ayalon , IEJ , 33 ( 1983 ) , pp . 207-218 . . 9 חפירותיו של גיחון נערכו בבת המרחץ ובחי עקד . סיכום ראשון של תוצאות החפירה בבית המרחץ ראה אור על-ידי הנ"ל בחדשות , סג-סד ( תשל"ח , ( עמ' . 44-43 פרטים נוספים ותכנית פירסם גיחון במאמרו : "מרחצאות רומיים בארץ ישראל , " קדמוניות , יא ( תשל"ח , ( עמי , 49-48 וביתר הרחבה בגירסה אנגלית : M . Gichon , The Roman Bath at Emmaus : Excavations in 1977 , IEJ , 29 ( 1983 ) , pp . 101-110 . סיכום ראשוני של החפירות בחי עקד ראה אור על-ידי הנ"ל בחדשות , עג ( תש '' מ , ( עמ' ; 24-23 עו ( תשמ"א , ( עמ . 28 תוצאות חפירותיו של עמנואל דמתי בקצרה בחדשות , סא-סב ( תשל"ז , ( עמי . 61 A . Lcmairc , MMSVT J = Am was , vers la solu- . 10 [ ion d ' unc cnigmc de I ' cpigraphie hebraique , RB , 82 ( 1975 ) , pp . 15-23 . 11 מ . אבנימלך , תגלית תצורות געש בין ירושלים ליפו , ידיעות , ג ( תרצ"ה . 63-59 , ( . 12 ר . רייך , תחום גזר - לחקר היישוב היהודי בגזר בתקופה החשמונאית , א"י , יח ( תשמ"ה , ( עמ' . 167 . 13 א . שליט , הורדוס המלך האיש ופועלו , ירושלים תשכ"ד , עמי . 111 M . Grant , Vic Army of the Caesars , London . 14 1974 , pp . 293 . 15 וינסן ואבל , לעיל , הערה , 5 עמי . 427-426 אחדות מן הכתובות נמצאו באקראי . ראה : E .. 269-271 . קק Michon , Inscription d'Amwas , RB , 7 ( 1898 ) , 269-271 . . 16 ש . קליין , ארץ יהודה , תל-אביב תרצט'' , עמ' ; 98 ש . ליברמן , תיקוני ירושלמי , תרביץ , ג ( תרצ"ב , ( עמ' . 455-454 . 17 במהדורת האראוויטץ כתוב "למעון יהודה , " אך על-פי אחד מכתבי היד ( כתב יד אוקספורד ) צריך להיות : "למאוס דיהודה , " שם , עמי . 203 . 18 אודות אלעזר בן ערך ראה : מ . מרגליות ( עורך , (

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר