מבוא

עמוד:10

שעברו על אלכסנדר וצבאו , אבל אינו מגיע למידת האריכות והפי רוט שבנוסחאות אחרות . ( ג ) נוסח כתב יד פארמה , שתואר בהרחבה על ידי ד . פלוסר , והוא נוסח מפורט המקביל ליוסיפון אך רחב ממנו , ויש בו כמה צדדים חדשים . נוסח זה עוד לא פורסם והוא צריך מחקר מיוחד . ( ד ) הנוסח שפירסם ישראל לוי ב'קבץ על יד " ' על פי שני כתבי יד של הספר שבפאריס ובלונדון , והשווה אותו בפרטות אל הנוסח הלאטיני . נוסח זה ניתן כאן כנוסח ראשון , והוא המפורט והרחב ביותר שבנוסחאות 'ר 1 מאנסה של אלכסנדר' שבידינו , והקרוב ביותר ברוחו ובענייניו אל הרומאנסה הביניימית , הלאטינית בעיקר . כפי שהראה י . לוי במבואו הרחב , ° אין ספק שנוסח זה תור גם מנוסח ערבי , שהוא עצמו מיוסד על נוסח לאטיני . לשון התרגום הערבי ניכרת גם בתחביר וגם בשימושי מלים ( כגון 'מדינה' בקביעות במקום 'עיר , ( ' וכן בשמותיהם של הנפשות והמקומות , שנשתבשו בהעתקתם מלאטינית לערבית ועברו בשיבושם אל העב רית . ויש שמייחסים מלאכת התרגום של סיפור זה לר' שמואל אבן תיבון , אך אין השערה זו מבוססת כל צורכה ; ר' שמואל אבן תיבון עסק בתרגום ספרים מן הפילוסופיה היהודית , וקשה לשער שנפנה לתרגם סיפור ארוך זה . וכן אין ספק , שתרגום זה נעשה סמוך לסוף המאה השתים עשרה או בראשית המאה השלוש עשרה . ( ה ) הנוסח החמישי , שאף הוא פורסם על ידי י . לוי על פי כמה כתבי יד "י , הוא היפוכו של הנוסח הקודם , וניתן כאן כנוסח שני . שלא כנוסח הקודם , הקרוב ביותר אל הרומאנסה הביניימית הכללית , נוסח זה שונה לחלוטין מכל האחרים , ככלליים כעבריים . שניים מן הפרקים העיקריים בכל הנוסחאות הידועות , מלחמתו של אלכסנדר 7 ד . פלוסר , מעשה אלכסנדרוס לפי כתב יד פארמה , תרביץ כו , תשי"ז , עמ' . 184-165 8 'קבץ על יד , ' כרך שני , ברלין תרמ"ו , עמ' . 53-1 מקבילות והשוואות לנוסחים אחרים הובאו שם , עמ' . 82-53 9 שם , עמ' 16-5 ( במספור רומי . ( 10 תהלה למשה , ספר היובל למ . שטיינשניידר , ליפסיא תרנ"ו , , 163-142 על פי כתב יד מודינה , בהשוואה לכ"י הבודליאנה 2797 וכ"י מדמשק .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר