תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים תודות 7 מבנה הספר ופרקיו 9 מבוא 11 מגדר , מוצא אתני ומעמד 13 תיאוריית ההצטלבות 15 intersection theory מתודולוגיה - חיפוש הנחקרות 21 איסוף החומר וניתוחו 22 מאפייני רקע של המשתתפות 23 פרק ראשון : שלבי חיים לימודים 25 א . הבית ומורשת משפחתית 25 ב . לימודים יסודיים ולימודים תיכוניים 27 ג . הכניסה ללימודים גבוהים - הלם המעבר 28 ד . תואר שלישי ומשבר הבתר דוקטור 31 ה . הקריירה האקדמית 32 סיכום 33 פרק שני : תמות וקטגוריות תוכן 34 חזות ומבטא מזרחיים 34 משנה מקום - משנה מוצא 38 " התהום התרבותית" 40 משבר ועיצוב זהות 43 מה זאת זהות מזרחית 1 מה זאת מזרחיות 47 ? סיכום 51 פרק שלישי : השתלבות והתפרקות של זהויות 52 התרת הקשר בין מגדר , אתניות ומעמד 55 היברידיזציה של זהויות ותרבויות 60

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר