תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים הקדמה 7 חלק ראשון : חיבורים ומחברים , תוכחה ומוכיחים פרק ראשון : ספרי דרוש ומוסר וחשיבותם לחקר החסידות 11 א . תכונות יסוד במחברים ובחיבורים , ; 11 ב . קווים ספרותיים אופייניים בכתבי ר' יעקב יוסף מפולנאה , ; 15 ג . מאמרים בשם הבעש"ט בכתבי ר' יעקב יוסף הזהים או דומים למאמרים בשם חכמים אחרים , ; 16 ד , לציור דיוקנאותיהם של הבעש"ט ור' נחמן מקוסוב , ; 21 ה . מגמות רעיוניות עיקריות בספרי דרוש ומוסר , . 32 פרק שני : מחברים וחיבוריהם — סקירות כלליות פרק שלישי : תוכחה ומוכיחים באספקלריית ספרי דרוש ומוסר 96 א . הצעה כללית , ; 96 ב . תוכחה ומוכיחים קודם החסידות , ; 98 ג . ערבות הדדית וזיהוי הצדיק עם המוכיח , ; 105 ד . דימויי המוכיח , ; 112 ה . דרף הלצה ומשל , ; 124 ו . ביקורת על השימוש ב'דרך הלצה' ומשל , ; 131 ז . פגיעה בכבוד מגידים ומוכיחים וקובלנות עליהם , ; 141 ח . קלסתר פניהם של כמה מוכיחים , ; 147 ט . תוכחה ומוכיחים בס' 'שער המלך' ובם' 'דרכי נועם ; 153 , ' י . 'מעמד' המגידים והמוכיחים , ; 163 יא . משהו על התוכחה והמוכיחים בכתבי ר' יעקב יוסף , . 170 חלק שני : ראדיקאליזם דתי מחוץ לשבתאות פרק רביעי : עבירה צורך תשובה 175 א . הצעה כללית , ; 175 ב . מקור הרעיון ורישומיו , ; 176 ג . נוסחו בס' 'חמדת צבי' ובס' 'דברי נחמיה' ושאלת זיקתו לשבתאות , ; 179 ד . ביטויו בס' 'שער המלך ועוד , ; 189 ה . דברי פולמוס בגנות הרעיון בימי צמיחת החסידות , ; 195 ו . תגובה שלילית לרעיון ולהגיונו בכתבי ר' יעקב יוסף , . 200 פרק חמישי : עילויה של עבודת ה' באמצעות היצר הרע 204 א . הצעה כללית , ; 204 ב . החשק הגשמי כמבוא לחשק הרוחני , ; 207 ג . הוראות השל"ה , ; 209 ד . שלושה אופני שימוש עיקריים בהוראות השל"ה , ; 213 ה . ביטויים אחרים לעילויה של עבודת ה' באמצעות היצר הרע , ; 218 ו . תגובות שליליות בספרי דרוש ומוסר , ; 222 ז . החשק הגשמי כמבוא לחשק הרוחני על פי כתבי ר' יעקב יוסף , ; 228

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר