פסקת 'מלכינו אלהינו' בסוף תפילת שמונה עשרה ובברכת המזון: מקורה, נוסחה ומעמדה

עמוד:12

על קרבה כלשהי בין שתי הפסקאות מבחינה עניינית או היסטורית . ואולם יש ללמוד מכך על טיבו של המנהג לכלול פסקאות שונות מיד לאחר תפילת העמידה , לפני הפסוק המסיים 'יהיו לרצון ' ולפני פסקאות התחנון הקבועות שלאחר מכן . אותן קהילות שמצאו פתח לשלב אמירות שונות לפני התחנון הרשמי אפשרו את כניסתן של יחידות השונות בתכלית זו מזו במוצאן ובטיבן . לאחר פסקת 'מלכינו אלהינו ' שבסוף העמידה באים בקשה קצרה נוספת ושני פסוקים . הפסוק הקבוע לחלוטין הוא 'יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה ' צורי וגאלי' ( תהלים יט , טו . ( על פי הוראתו של ר ' יוחנן , המובאת בשני התלמודים , פסוק זה צריך להיאמר מיד בסוף העמידה , במקביל לפסוק 'ה' שפתי תפתח' ( שם נא , יז ) הפותח את העמידה " . הכללתם של 'אלהי נצור ' ושל 'מלכינו אלהינו ' לפני אמירת הפסוק הזה מלמדת שאותם שאמרו פסקאות אלה ראו בהן חלקים השייכים למעמד העמידה אף על פי שבידוע אין הם חלק אינטגרלי ממנה . דבר זה פשוט יותר להבינו באשר ל'אלהי נצור ; שכבר התלמוד הבבלי תיעד את אמירתו ואת אמירתן של תפילות פרטיות כיוצא בו בידי יחידים 'בתר דמסיים צלותיה ' ( ברכות טז ע '' ב . ( ברם הקדמתה של פסקת 'מלכינו אלהינו ' ל'יהיו לרצון ' צריכה ללמדנו עד כמה חשובה הייתה בפי הנוהגים לאמרה במזרח . לפני פסוק החתימה בא פסוק נוסף : 'למען יחלצון ידידיך הושיעה ימינך וענני' ( תהלים ס , ז ; קח , ז . ( פסוק זה נפקד לאחר העמידה רק מקטע אחד ( ק 8 ו . ( הוא בוודאי מתאים כאן מפני לשונו , 'למען , ' והסיומת 'ף ' במילים 'ידידיך ' וימינך , ' מלבד הבקשה לישועה שבו . ואולם הפסוק , בייחוד במילה 'וענני ; מטה באופן ברור את תוכן הפסקה לכיוון ישראל ומקהה בכך את מיקודה המקורי ב ' צורך גבוה . ' הטיית העיסוק בגאולה מן האל אל ישראל מתקיימת גם בשיבוץ הבקשה 'הרחמן יזכנו לימות המשיח ולחיי העולם הבא . ' בקשה זו , שהיא זרה לפסקה שלנו מצד לשונה , חדרה לכאן ככל הנראה בעקבות המסורות שיידונו להלן , המבטיחות מערביים ימי ביניימיים רבים . על נוסח רס " ג המובא בסידור הנדפס ראו להלן . תאמן כתבי היד מן הגניזה מיוסד על הערכתה ( המסויגת ) של ד " ר עדנה אנגל מן המכון הפליאוגרפי שבבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי . 12 בעיה זו השפיעה גם על עיצוב הסידורים המאותרים , הרושמים פעמיים את הפסוק 'יהיו לרצון ; פעם אחת לאחר ברכת השלום ופעם שנייה לאחר 'אלהי נצור י . ראו : שלחן ערוך , אורח חיים , סי ' קכב , סעיף ב . 13 ירושלמי , ברכות ד ד , ח ע"א ; בבלי , ברכות ד ע"ב , ט ע " ב . 14 בתהלים ס , ז כתוב 'ועננו ' אך הקריאה היא 'וענני . ' בין הקטעים שבידינו יש אחדים הגורסים 'ועננו ( למשל ק . ( 5 אכן בנקודה זו רבה המבוכה הלשונית בין לשון יחיד ללשון רבים . 15 אכן , בשני כתבי יד אירופיים אף הוכנס הפסוק לרצף הטקסט , על ידי הוספת המילה 'עשה ' לפניו ( כך ' עשה למען יחלצון ידידיך . (' ... התופעה עולה בכ " י הספרייה הבריטית Add . 18690 ( סידור כמנהג רומא המאה הי"ד , ( וכן בכ " י פרמה פלטינה 1740 ( סידור כמנהג קרפנטרץ , המאה הי " ד . (

מכון בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר