מקורות חדשים לתולדות הקראים במצחם במאה הט"ז (תיאור ראשוני)

עמוד:13

יש גם תעודות רבות שמצוין בהן במפורש שנכתבו ביום דווקא . למשל בתעודה שסימנתיה ע 1 ( דף וא , ( והיא מעין שטר סילוק האיש מנכסי אשתו , נמצא התאריך : [ למא כאן ] בתא' נהאר אלגמעה ראבע עשר פי שהר איר המבוי שנת א ' ת ' ת ' ע ' א' לשטרי ולליצירה [!] ה'ש ' כ ' א ' = ) בתאריך יום ערב שבת ארבעה עשר בחודש אייר המבורך , שנת א ' תתע " א לשטר ' וליצירה ה ' שכ " א . ( בתעודה שסימנתיה ע 35 ( דף 14 ב , ( והיא ייפוי כוח , נרשם : [ למא כאן ] בתא' לילה אן יספר צבא' נהאר אלאתנין ט שהר איר כ ' ג' לעמר סנה ה ' ש ' כ'ג ' ליציר' = ) בתאריך הלילה אשר שחרו יגלה את יום שני , ט ' בחודש אייר , כ"ג לעומר , שנת ה ' שכ " ג ליצירה . ( בכתובה שסימנתיה בו ( דף 2 3-ב א ) מצוין התאריך כולו בעברית : 'ביום רביעי בשבוע והוא יום עשתה [!] עשר מחדש סיון המבוי שנת ה'ש ' כ ' לבריאת העולם ואלף ושמונה מאות ואחד [!] ושבעים שנים למספר יונים . ' חשוב להזכיר שנוסח המסגרת של מעשי בית הדין , וכן נוסחאות סיום שכיחות בפנקס ' ) והכל שריר ובריר וקים , ( ' כולם צמודים למסורות עתיקות , והם דומים מאוד למה שמצוי בתעודות דומות מבתי דין רבניים במצרים ובמזרח מאות שנים קודם לכן . תיעוד של מושבי בית דין בלילה אינו שכיח כנראה במסמכי הגניזה . ההלכה הרבנית אינה חד משמעית בעניין זה . לכאורה אפשר לדון דיני ממונות בלילה , ולפחות לגמור את השיך' אבו סעד , ועליו ראה גם שם , עמ' קל . ייתכן שהוא משה בן נתנאל הלוי , ראה עליו : גויטיין ( לעיל , הערה , ( 10 במפתח בערכו , ובייחוד , שם , ג , עמ' , 528 הערה . 46 באותה התעודה נזכרים גם תארים אחרים לסופרים : 'פחת הסופרים ' לנתן בן שמואל ( המפורסם בתוארו 'הנזר , ( ' עמ ' קלא , שורה ; 14 'ראש כל הסופרים ' לשיך ' אבו אלטאהר ; אולי הוא הנזכר אצל גויטיין , שם , עמ' , 483 הערה . 37 17 השווה : א' גולק , אוצר השטרות הנהוגים בישראל , ירושלם תרפ " ו , ס ' נו , עמ' . 60 התעודה בפנקס מעידה ששטר כזה נכתב בבית החן ומצוי כנראה בידי הצדדים עם חתימות העדים , ששמותיהם אינם נקובים בפנקס . 18 תאריך זה נראה שגוי , וצריך להיות איתתע " ב ; ראה להלן , במובאה מתעודה ב . 1 19 ראה לעיל , הערה . 13 20 זהו תאריך קראי אופייני : ראשון של פסח חל ביום , 'ו וא' בעומר היה יום ראשון , י"ז בניסן . ט ' באייר ה ' שכ " ג בלוח הרבני , מקביל ליום 2 במאי . 1563 21 כאן ההתאמה בין התאריך ליצירה לבין התאריך לשטרות נכונה . גם לפי הלוח הרבני תל י " א בסיוון באותה השנה ביום רביעי , ומקביל ליום 5 ביוני . 1560 22 כמו למשל בפנקס בית הדין של פסטאט מן המאה הי " ב הנזכר לעיל , הערה . 10 23 כך אמר לי פרופ' מ '' ע פרידמן , ואני מודה לו על המידע .

מכון בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר