יהודי לנינגרד ‭1939-1917‬

עמוד:4

Mnxa 3 J 1 b Eeft 3 ep EBPEH JlEHHHrPAAA : 1917-1939 HaUHOHHJIbHaS > KH 3 Hb H COBeTH 3 llIiHSi ( Michael Beizer , The Jewsof Leningrad : 1917-1939 National Life and Sovietization ) Published by Gesharim Jerusalem-Moscow © Michael Beizer 1999 המערכת המדעית פרופ' ישעיהו גפני ( יו"ח , צבי יקותיאל , פרופ' ג'רמי כהן פרופ' רוברט ליברלס , פרופ' מנחם מור , פרופ' שמואל פיינר , פרופ ' יוסף קפלן מרכזת המערכת : מעין אבינרי רבהון עורך מדעי : פרופ ' בנימין פינקוס התקין והביא לדפוס : יצחק כהן ספר זה ראה אור בסיוע Koret Foundation קרן יופה - המכון למדעי היהדות , האוניברסיטה העברית קרן עמו '' ס - הקרן לעידוד מלומדים וסופרים Lucius N . Littauer Foundation משרד החינוך , התרבות והספורט מסת " ב ISBN 965-227-199-3 מספר קטלוגי Catalogue No . 185-516 © כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר , תשס '' ה © Copyright by The Zalman Shazar Center , Jerusalem Printed in Israel , 2005 אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו , בשום צורה ובשום אופן , אלקטרוני או מכני , לרבות צילום או הקלטה , ללא קבלת אישור בכתב מהמוציא לאור . סדר ועימוד ממוחשב : מרכז זלמן שזר לוחות : מכון האופםט שלמה נתן ; הדפסה.- דפוס גרפית בע " מ , ירושלים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר