מבוא

עמוד:12

נתיבי האמנציפציה בפרספקטיבה השוואתית : שלושה מקרי מבחן מאז שנות השמונים של המאה העשרים הופיעו מספר ספרים שניסו להתמודד בראייה השוואתית עם שאלת אופיין של ההשכלה , המודרניזציה והאמנציפציה של היהודים 2 למבט בולל על תולדות היהודים בצרפת המודרנית ראו למשל Paula E . Hyman , The Jews . of Modern France , Berkeley , Los Angeles & London 1 998 וכן ראו Pierre Birnbaum ( ed . ) , Histoire polilique des Juifs de France , Paris 1990 ; Frances Malino & Bernard Wasserstein ( eds . ) , The Jews in Modern France , Hanover , NH 1985 3 למבט כולל על תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה ראו למשל מיכאל מאיר ( עורך , ( תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה , א-ב , ירושלים תשס '' א ; ג-ד , ירושלים תשס " ה ; שולמית וולקוב , בין ייחוד לטמיעה : יהודי גרמניה , 1918-1780 תל אביב תשס '' ג . על הדינמיקה המורכבת של תהליך האמנציפציה של יהודי גרמניה ראו למשל Reinhard Rurup , "The Tortuous and Thorny Path to Legal Equality : 'Jew Laws' and Emancipatory Legislation in Germany from the Late Eighteenth Century" , LBIYB 31 ( 1986 ) , pp . 3-33 4 למבט כולל על האמנציפציה של יהודי הונגריה בראייה השוואתית ראו גיא מירון , "בין 'מרכז ' ל'מזרח : ' על הדרך המיוחדת של האמנציפציה היהודית בהונגריה , " בתוך רעיה כהן ( עורכת , ( יהודים אירופים ואירופים יהודים בין שתי מלחמות העולם ( מיכאל טז , ( תל אביב תשס " ד , עמי סט-קח . לסקירה רחבה של תולדות "השאלה היהודית" בהונגריה ראו Janos Gyurgyak , A Zsidokerdes Magyarorszagon , Budapest 2001 אותו . אינטלקטואלים , פובליציסטים ועסקני ציבור יהודים בני מחנות אידאולוגיים שונים פנו אל מחוזות ההיסטוריה והזיכרון היהודיים כדי לנסות להסביר את פשר המתרחש בהווה ולהעריך את הצפוי להתפתח בעתיד . לעתים הם נאחזו בעבר כדי לתמוך את המאבק הפוליטי שניהלו בהווה ; במקרים אחרים הם נזקקו לו על מנת להרגיע ולנחם את קוראיהם . ספר זה יעסוק בהתמודדותם של דוברים יהודים משלוש קהילות אירופיות - גרמניה , צרפת והונגריה - עם אתגר זה . נקודת המוצא לבחירתן של קהילות אלו היא העובדה שהן מייצגות , כל אחת בדרכה , את ההוויה ההיסטורית שניתן לכנות "יהדות האמנציפציה . " יהודי צרפת זכו למעמד אזרחי כבר בתקופת המהפכה , ושוויון הזכויות שלהם במולדתם התבסס בעשורים הראשונים של המאה התשע עשרה . בגרמניה נמצאים שורשיה של השתלבות היהודים כבר בשיח המשכילי של שלהי המאה השמונה עשרה , אך האמנציפציה התממשה רק בתהליך הדרגתי של עליות ומורדות במהלך המאה התשע עשרה . בהונגריה החל השיח הפוליטי על האמנציפציה להבשיל בשנות הארבעים של המאה התשע עשרה , והיהודים זכו בה הלכה למעשה בראשית השליש האחרון של מאה זו , עם הפיכתה של הונגריה למדינת לאום אוטונומית במסגרת הקיסרות ההבםבורגית .

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר