מבוא

עמוד:13

החוץ , כמורשת היסטורית , כדוגמה מטפיזית . השניות , כגילומה הקופרניקני , היא יצירה מקורית של תורת ההכרה הביקורתית . ייתכן אפוא , ולפי שעה נקפיד על ניסוח בלתי מחייב , כי מטרת הביקורת אינה בדיוק להתגבר על השניות ולעגן את עולמה של ההכרה האמפירית בכבלי ההכרח . אפשר כי עניינה של הביקורת הוא דווקא בהרחבת השניות , בהעמקתה ובביסוסה . השניות כגילומה הביקורתי נובעת קודם כול מעקרון היסוד של האידיאליזם הטרנסצנדנטלי , המחייב הכללת יסוד טרנסצנדנטי להכרה — הדבר כשהוא לעצמו , במערכת המטפיזית . יסוד הנדרש כאן , בד בבד עם מיקומו הטרנסצנדנטי המונע כל היגד אפריורי אודותיו , אף להצדקת הממשות החומרית של מושאי ההכרה . הטרנסצנדנטיות הנדרשת של הדבר כשהוא לעצמו גוזרת מאליה שניות הכרחית בינו לבין המושאים המוכרים אשר בהכרח אינם קיימים כשהם לעצמם . היבט נוסף של השניות מתגלה בהמשך , בעקבות הניסיון הביקורתי לכפוף את מושאי ההכרה , כתופעות , לעקרונות הצורניים של ההכרה . גרעין הצורניות העליון — האני הטרנסצנדנטלי , הערב להתאמת מושאי ההכרה לעקרונותיה , נקבע בדדוקציה הטרנסצנדנטלית כמצוי בהכרח מעבר למגע ההכרה . הביקורת קובעת על כן שניות מקורית נוספת , לא רק בצד המושא , אלא אף בצד הסובייקט בין האני האמפירי-המוכר לבין האני הטרנסצנדנטלי הנעלם מעין ההכרה . הביסוס הביקורתי לעולמה של ההכרה , הן בצד המושא הן בצד התודעה , מוביל להכרת השניות כעובדת היסוד של ההכרה , לא כקושי בלתי צפוי ואף בלתי רצוי אשר הכרח להיפטר הימנו , אלא כמרכיב לגיטימי במערך הביקורתי , מרכיב אשר קודם כל יש לברר טעמו . במבט ראשון נראה כי יקשה לקבל את השניות כמרכיב ארכיטקטוני חיובי . פער השניות מותיר , כאמור , שני יסודות עיקריים של תורת ההכרה הביקורתית : הדבר כשהוא לעצמו והאני הטרנסצנדנטלי , במעמד בעייתי , כלומר כחסרי תוקף כללי והכרחי , במסגרת החותרת להשגת תוקף זה . המשמעות השלילית , המתחייבת בדבר כשהוא לעצמו , משמעות המציינת את מעמדו הטרנסצנדנטי , משמיטה כל אפשרות להוכיח אפריורי את תפקידו החיובי הנדרש , באותה מידה כמו השלילי , לביסוס עולם ההכרה . אף האני הטרנסצנדנטלי , האמור לבסס את תוקף הקביעות הצורניות של ההכרה ביחס 4 בתט , עמ' . 261 , 258 , 121 , 59 , 56 , 54 , 49 , 20 5 'הקדמות לכל מטפיסיקה בעתיד שתוכל להופיע כמדע , ' להלן 1 הקדמות ( תרגם מגרמנית א' יערי , ( ירושלים תשל"ב , סעיף , 13 הערה ב , עמ' . 59-56 6 ראה לעיל מראי מקום להערה . 4 7 שם , עמ' . 104-87 8 שם , עמ' . 99-97 , 89

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר