מבוא

עמוד:11

ניתן , למשל , להתייחס לתורת המוסר של קאנט כנושא בפני עצמו לדיון , לניתוח ואף להשוואה עם תורות מוסר אחרות . כפועל יוצא מאבדת היצירה כמכלול את מעמדה ההכרחי והבלבדי , הקונסטיטוטיבי , כלפי נושאיה , אף את קשיחות מסגרתה . עמדה זו , בהתייחסה ליצירה דוגמת המפעל הביקורתי של קאנט , תתקשה להצדיק הן את טעם הדיון בכתוב , דווקא באותם נושאים מסוימים העולים בו , הן את סדר הופעתם בו . מדוע , למשל , היצירה הביקורתית אינה פורשת תורת שפה ביקורתית , ומדוע נידונה תורת המוסר לאחר תורת ההכרה ולפני תורת היפה ? מרבית הקשיים הפנימיים , המתחים והסתירות אשר מיוחסים למפעל הביקורתי נובעים , לדעתי , מהערכתו לאור שתי העמדות שצוינו לעיל . אולם נקודת מוצא נכונה להערכה פורייה של המפעל הביקורתי תושג לא באמצעות שיוכו אל התנועה ההיסטורית של הרוח , אף לא בפירוקו למרכיביו השונים , אלא בקביעתו כשלמות כפני עצמה , כאחדות המכוננת את משמעות מרכיביה . בניגוד לעמדה הראשונה , העמדה ה'היסטורית' אנסה , בחיבור זה , להוכיח כי המפעל הביקורתי אכן עומד כשלמות בפני עצמה — שלמות אשר כפועל יוצא תשחררו מכל תלות מהותית ברצף ההיסטורי הכולל . שלמות זו אינה מותנית , מחד גיסא , בקשרים עם יצירות רוח הקודמות לה , ומאידך גיסא קובעת אף את התוספות ואת התיקונים לה כמיותרים וכמושתתים על אי הבנה עקרונית למהות היצירה הביקורתית . חילוץ היצירה הביקורתית מן המסגרת ההיסטורית הכוללת עשוי , אם יעלה יפה , לשמש אף כתרומה צנועה לשחרור הפילוסופיה בכלל מן העול ההיסטורי . בניגוד לעמדה השנייה , העמדה ה'אקסטנציונלית , ' יובהר כי אחדות המפעל הביקורתי קודמת בהכרח , כאחדות ארכיטקטונית , למרכיביה . המפעל הביקורתי קובע את מרכיביו כאברי אורגניזם המתקיימים אך במסגרתו ורק במקומם המסוים . לפיכך , הבנה אמתית ושלמה של אחדות היצירה הביקורתית תושג באמצעות פשר אשר יצלח לחשוף אף את ההכרח הטמון בכוליותה . לשם כך נדרש להוכיח , בניגוד לדעה המקובלת , כי בשלוש הביקורות קאנט כלל אינו בונה תורת הכרה , תורת מוסר , תורת יופי וטלאולוגיה במובנם המקובל . הוכחת הכוליות והשלמות במפעל הביקורתי תושג , במסגרת עבודה זו , באמצעות קישורן זו לזו , עם העמדת השלמות כתכלית המפעל הביקורתי על מרכיביו . קביעת המפעל הביקורתי כתהליך התקדמות אל שלמותו הפנימית תחייב העמדת ההשתוקקות לשלמות הפנימית כאינטרס ראשוני של המהפכה הקופרניקנית . אינטרס ארוטי המקשר את הכתבים הביקורתיים באחדות תכליתית ארכיטקטונית . יקל להיווכח כי האחדות הכולית של היצירה הביקורתית מושתתת על רעיון ההתפתחות בתודעה . ההתפתחות שייכת מהותית לביקורת ,

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר