יואל בן-נון ראש השנה או ראשית השנה?

עמוד:13

" יום תרועה" בכל שנה חל באחד לחודש השביעי , והנה , "שופר תרועה" מכריז על שנה חדשה ומיוחדת , שנת היובל , והוא חל ביום הכיפורים . מדוע ? מה ניתן ללמוד מכך ? הנה בתוך פרשה שעוסקת פעמים אחדות בשנה חקלאית , שמתחילה בזרע , אנו מגלים בפירוש 'ראש , 'שנה שמתחיל ב"שופר , "תרועה ובחודש השביעי - לפני חג הסוכות -,אולם ראש השנה הזה חל ביום הכיפורים , בעשור לחודש ! ברור אם כך , שהשנה מתחילה בכל זאת בחודש השביעי על ידי תרועת השופר בחג , שחל בראש חודש , ורק שנת היובל מתחילה ביום הכיפורים ; אך מדוע מתחילה שנת היובל ביום הכיפורים , בעשור לחודש ? וכיצד אפשר ליישב את כל הפסוקים שמעידים על שנה חקלאית שמתחילה בזרע עם היורה = ) מרחשוון , ( עם הפסוק שקובע את ראש שנת היובל ביום הכיפורים ? התשובה נתבררה לי לאחר שנים של תהייה וחיפוש : ראש השנה בתורה איננו יום , אלא תקופה , עונת מעבר , הכוללת בתוכה את כל חגי החודש השביעי = ) תשרי , ( מיום התרועה עד שמיני עצרת . יום התרועה איננו אלא ראש החודש שבו מתחילה השנה , ובו מסתיימת גם השנה הקודמת . השנה ( החקלאית ) היא שמשית 7 a on יום בערך , ( והיא ארוכה משנים עשר חודשי ירח 11-ב יום בערך . השנה החדשה , במובן הפורמלי , מוכרחה אפוא להתחיל לפני שהסתיימה השנה הקודמת , אם מונים אותה לפי חודשים . החודש השביעי הוא התקופה שבה נכנסת שנה ויוצאת שנה , כלומר : "תקופת . "השנה אולם השנה החקלאית איננה תלויה בראש חודש ירחי בשום אופן , ולכן האסיף העיקרי , של גורן ויקב , מסתיים בחודש האסיף = ) הסוכות . ( שמיני עצרת הוא אפוא ראש השנה החקלאית , לזרע ולמטר , וכך הוא עד היום הזה , בתפילה ובתודעה . כך מתיישבים כל הפסוקים המוכיחים , שחג האסיף = ) חג הסוכות ) הוא "בצאת , "השנה וגם כל הפסוקים , שבהם השנה מתחילה ביורה ובזרע . אכן , שמיני עצרת סמוך הוא לתחילת הגשמים ולזרע , אולם 'ראש שנה' הרי אינו יכול לחול באמצע חודש - כשם שחודש אינו יכול להתחיל באמצע יממה , אף על פי ש'ככה זה . 'בטבע לפיכך , קבעה לנו התורה את ראש חודש השביעי , כראש חודש של ראשית השנה = ) ראש ראשית השנה , ( ודי בכך כדי להוכיח על תפקידו המיוחד . מדוע לא קראה לו התורה 'ראש ? 'השנה מפני , ש'ראש השנה' בתורה איננו יום , אלא 22 ימים - ראשיתם בראש החודש השביעי , שהוא יום התרועה , המשכם ביום הכיפורים - ראש שנת היובל , ואחריתם בשמיני עצרת , מיד אחרי 'צאת השנה' של חג האסיף , שהוא ראש השנה החקלאית , של מטר ושל זרע .

תבונות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר