מבוא

עמוד:12

הספרים האלה אינם נותנים תמונה מלאה על ההיקף המפליא של יצירתו הספרותית של רמ"ק , שנפטר ביום כ"ג תמוז שנת ש '' ל ( כלומר בן ארבעים ושמונה שנים . (! נוסף לס' אור יקר שהוזכר לעיל מצויים בכתב יד עוד חיבו רים רבים של רמ"ק ( ביניהם פירוש על התורה ' ( והרמ"ע מפאנ 1 מעיד 'שאין הפרדס אלא פחות הרבה מאחד משלשים חלקים בחיבורים . 'הללו כך מביע את תדהמתו גם מקובל אחר , ר' אברהם אזולאי ( כחמישים שנה אחרי מות רמ"ק . ( בהקדמתו לסי אור החמה הוא אומר . יוה' אינה לידי ספר אור יקר ... עם יתר ספרים כוננו ידיו של המחבר תלי תלים , והמר . מהפעולות המעולות הנגלות לנו ממעשי ידי אומן הנאמן ... ישובו יתפלאו בו כל הלבבות איד הספיק לו הזמן לשמור ולעשות זאת פעולתו לפניו ארוכה מארץ מידה ורחבה , שכולה חכמה ולא מלאכה . ובשגם הוא היה שולט בשתי ידיו יום ולילה לא ישבותו מלכתוב בספר בדיו אינו דיו ואין די באר איך עלתה לו פעולה גדולה . 'כזאת ריבוים העצום של כתבים אלה הוא לדעת ר' אברהם אזולאי אחד ההסברים לעובדה שרוב כתבי רמ"ק לא נדפסו . אולם הוא מוסיף טעם נוסף , שהוא ' הסיבה : 'העצמית 'בי בימיו הציץ ופרח צמח צדיק וישר האלהי ר"י . 'אשכנזי תורות האר"י 'פסלו את הראשונים בעיני כל אדם ואין דורש ואין מבקש לספרי . 'ק"הרמ השינוי הזה בהערכה של קבלת רמ"ק , שחל זמן קצר אחרי מותו , בא לידי ביטוי בולט באישיותו של הרמ"ע מפאנו . שהיה תחילה חסיד מובהק של רמ"ק . בסוף הקדמתו לס' פלח הרימון הוא רואה צורך להתנצל על העדפתו את קבלת האר"י : 'ומעיד אני עלי שמים וארץ כי גם אחרי שזכיתי לטעום מעט מזער בקצה המטר . שיירי שיירים מרדיית האר"י מפיהם ומפי כתבם של גורי האר"י זצ"ל ... לא גבה לבי ולא רמו עיני להרהר על החכם ז"ל ועל דבריו , כאשר לקחה אזני שמץ מרבים מעמי הארץ המתחכמים ולא מחכמה כי זה וזה לא נתקיים בידם והמה מתפרצים ומתכסים בשמלתי ויחפאו עלי דברים אשר לא כן . יודע כל שער עמי שכל ימי הייתי מחבב דבריו בקהל רב בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ואמת רב מובהק הוא לי ... והמואס בו ובחכמתו ימאסהו אלקים . כי משה אמת ותורתו אמת , לפי פשוטן של דברי הזוהר והגאונים עליהם השלום לא היתה קריאה בספריהם אשר קוגבה . 'ממנו אבל המשך הדברים מעיד כמאה עדים על השינוי הגדול שחל אצל הרמ"ע , כמו אצל רוב המקובלים של הדור ההוא ו 'ומי המואס בדברי הקמחי ( רד"ק ) בפשוטן של מקראות עתיד ליתן את הדין כי הוא פתח שערי ההבנה אל

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר