מבוא

עמוד:9

די מנחם עזריה מפאנו בהקדמתו ל'פלח : 'הרימון 'שהיה חכם גדול בגמרא , ד , וא ישב בישיבה כל ימיו לחדד את התלמידים שתילי זיתים' והיה גם כן קבוע להוראה , לשפוט צדק בין איש ובין אחיו ובין . 'גרו הרמ"ע מפאנו מספר גם על ההספד שהספיד ר' יוסף קארו את רמ"ק . ובו אמר עליו 'כאן גגגז ארון התורה' ור"י קארו עצמו מעיד על כוחו של רמ"ק בהלכה באחת ' מתשובותיו ( אבקת רוכל' סימן צ"אן . פרטים אוטוביא 1 גראפיים אחדים מביא רמ"ק עצמו בסוף המפתחות של ס' פרדס דמונים , אם כי נוסח דבריו הוא כללי למדי ; 'כי צעירים אנו לימים ועוד שבענו בוז ומרורים מכל הנערים אשר בדורנו , כי יד ה' נטויה עלינו ורצועות העניות תלויות בכותלי בתינו , כנודע לכל באי שערנו , ועול השעבוד והרחיים התלויים בצוארנו . 'התעונו דברים ברורים יותר באים בהקדמה לס' פרדס רמונים . שבה מספר רמ"ק בלשון מליצית על התחלת לימודיו בקבלה : 'בראותי ימי הילדות חלפו עברו למו ברודפי כל תאוה ויכלו באפס תקוה , ויהי בהגיעני קוני אל שנת העשרים ושער צהוב צמח , ויעירני קוני כאיש אשר יעיר משנתו , ואומרה אל נפשי עד מתי תתחמקין הבת השובבה ... ויהי כשומעה את קול הקריאה הומה ותאמר : אקומה נא ואסובבה בעיר ובשווקים וברחובות לבקש לי מנוח אשר ייטב לי . ואשמע קול מדבר , עיר וקדיש מן שמיא נחית , מורי ורבי המקובל האלוהי החכם ה"ר שלמה אלקבץ הלוי ... ואשקוד על דלתי מדרשו ואשמע נאומו ויעירני ללמוד דרכי הזוהר ומפתחות לפתוח שעריו ... ואומר מה טוב ומה נעים להיות עסקי זה כמה ימים , אהיה לבן לחכמה הזאת , באהבתה אשגה . 'תמיד בהקדמה לס' פרדס רמונים מוצאים אנו גם את הטעם לכתיבת ספר זה , שהוא ספרו השיטתי הראשון של רמ"ק . הוא אומר בפירוש שמגמתו היא סיסטמטיזאציה של קבלת הזוהר : 'וכאשר באתי לשלם נדרי ערכתי לפני את כל ספרי האלוהי הרשב"י ואתבונן בהם ויהי לבבי כהולך בלב ים וכשוכב בראש חיבל , נבוך ומתבלבל בעמקי הדרושים הרבים . ואומרה אקח קסת הסופר אשר במותני ואערוך כל הדרושים עדר עדר לבדו עד אשים ריוח לשבלי בין עדר ובין עדר , וכאשר יתחזק לבבי בדרוש הזה אפנה אל זולתו . ואראה והנה עצתי נכונה ומיושרת מאת הי מן השמים ואמתח מגילת מפר לפני לבעבור תהיה לי . 'למזכרת את הספר הזה , הוא ס' פרדס רמונים , סיים הרמ"ק בסוף חדש אב שנת ש"ח , ( 1548 ) כלומר בהיותו בן עשרים ושבע שנים 1 אבל עוד לפני בן התחיל רמ"ק לפרש את כל חלקי הזוהר בספרו 'אור יקר' שבחיבורו עסק רוב שנות חייו . בקשר לכתב היד של הספר הזה מספר '

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר