תוכן העניינים

עמוד:יב

( יב ) מושגים מוחשיים ומושגים מופשטים 110 ' הסוסיות' אצל אנטיסתנס ואצל אפלטון , אנושות ואנושיות . דו משמעות בשם ' . 'יהדות תכונה וקולקטיב . סיכומן של הקביעות השונות , שמצאנו במערכת השמות . •( יג ) הבדלים פסיכולוגיים בין הדימויים 112 דימוי בהיר או אפל , מובחן או לא מובחן , סמלי או הסתכלותי . דימוי מכוון . ( יד ) היחס בין ההיקף והתוכן של המושג 113 מושגים מתחלפים . המושג השליט והמשועבד . מושגים סובלים זה את זה . דעתו של ב 1 לצאנו . מושגים דיספאראטיים . מושגים נחלקים . מושגים המבטלים זה את זה . הדעה המסורתית על היחס ההפוך בין תוכן והיקף . ביקורת . המושג השליט אינו נוצר מן המושג המשועבד על ידי סילוק . ( טו ) שעבוד וכיול . מושגים כוללים מהותיים ומושגים כלליים מקריים 122 .. סובסומציה וסובאורדינאציה . ה'רוחב' של אפשרויות המיון . היגל : הסוג הוא הכלליות הסובסטאנציאלית של המינים . האוניברסאלי והגיניראלי . ( טז ) החלוקה והסיוג 124 ארבע עצות לחלוקה טובה . חלוקה על ידי היפלגות . 'העץ של . 'פורפיריוס ( יז ) המין הנמוך ביותר והסוג העליון 129 דעות מנוגדות לגבי קיום המין הנמוך ביותר . האם קיים סוג עליון ? הוסרל : עלינו להבחין בין ההכללה וההצרנה . תורת ה'רגיון' של הוםרל . 'נשואי כול' ונשואים אמיתיים אצל קארנאפ . הקטיגוריות של אריסטו . ה'משמעית . 'בכלל ( יח ) העניינים הכוללים 134 ' חמשה : 'הקולות סוג , מין , הבדל יוצר המין , סגולה , מקרה . הפרידיקאציה המבטלת . •( יט ) המושג של המין במובן המדויק האריםטוטלי . חוק ההיקבעות של מימון 137 אריסטו : המין אינו יכול להימצא אלא בתוך סוגו בלבד . חוק ההיקבעות של מימון . החוק היה צריך לשמש מעבר מן הלוגיקה הצורנית אל הלוגיקה התוכנית . ( כ ) ההגדרה 141 ההגדרה היא לאריסטו קביעותה של מהות אובייקטיבית . עוררין על תפיסתו של אריסטו . לוק : אין אנו מכירים את המהות הממשית . ביפון : הטבע אין בו סוגים , אלא אישים בלבד . ההגדרה כנתינת שם . בעיית המושגים הפשוטים . טענות סכסטוס . פאסקאל מסתמך על הטבע , שנתן לכולנו מושגים פשוטים שווים . הגדרה מנתחת ומרכיבה . חמישה כללים מיתודיים לשם הגדרה טובה . הגדרה אובייקטיבית והגדרה שמית . הגדרה ממשית והתהוותית . •> כא ) ההגדרה כהגדרת הסימן 147 הגדרה מפורשת , הגדרה שבשימוש , הגדרה על לדי דרישות , הגדרת ההתאמה .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר