תוכן העניינים

עמוד:ט

הנימוק לביטול 192 סיכום 201 פרק ח - נבצרות ההשבה 203 מבוא 203 ההבחנה בין השבה בעין להשבת שווי 204 האם ייתכן חוסר אפשרות להשבת שווי ? 205 תורת הפקיעה עקב ביצוע , השלכתה על זכות הביטול והיחס בינה לבין נבצרות ההשבה 208 עמדת דינים זרים ביחס להשלכות של הנבצרות להשבה 211 הוראות הדין בישראל 212 הפסיקה והספרות 212 המדיניות המשפטית הרצויה 215 סיכום 218 פרק ט - הסבם המתנה על זבות הביטול שבחוק 221 מבוא 221 המקור לזכות הביטול והשלכותיו 222 ניתוח הוראות החוק 223 הפגיעה בסמכותו של בית המשפט 226 סוגיית הקוגנטיות של זכות הביטול וחניות פטור 228 השיקולים להכרעה והדין הרצוי 229 עמדת הפסיקה והספרות 232 דרך הניתוח של תניות טיפוסיות 234 אופן ההתנאה 236 סיכום 238 פרק י - חוזה לא סינלגמטי ( חד צדדי ) 239 מבוא 239 האינטרס של הנפגע בביטול , בחוזה חד צדדי 241 הדין המצוי בישראל 242 הדין הרצוי 243 שער 5 סייגים לעניין אופן הפעלתה של הזכות לביטול מבוא 247 פרק יא - הארכה לקיום 249 פרק יב - הודעת הביטול 261 אופן מתן ההודעה 261 הודעה מותנית ויחסה ל"דילמת הביטול" 269 המועד למתן ההודעה 276 פרק יג - ביטול או קיום - סופיותו של תהליך ברירת הסעד 285 מבוא 285

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר