תוכן העניינים

עמוד:ח

הצגת המודלים 75 הנימוקים להקניית הזכות לביטול - תקפותו של המודל השולל זכות לביטול משני הצדדים כאחד 76 בטלות החוזה לאלתר בעקבות ההפרה 82 זכות ברירה לנפגע 88 מודל ההשעיה 96 סיכום המודלים השונים 106 פרק ר - אופיו של סעד הביטול בסעד עצמי 109 ההבחנה בין הסעד העצמי הפיסי לסעד העצמי המשפטי 109 הצגת הדילמה שמציבה השיטה 1 ו 1 הצורך בוודאות ומידת הוודאות בדין הישראלי 113 הביטול כסעד עצמי - התייחסות השוואתית 116 סיכום 119 שער 3 עילת הביטול מבוא 123 פרק ה-ההפרה 125 מעשה ההפרה 125 סוגי ההפרות 131 היסודיות המוסכמת 147 ההפרה היסודית - דוגמאות 152 שער 4 סייגים מהותיים לביטול מבוא 157 פרק ו - הגבלת הזכות לביטול מטעמי צדק והגינות 159 הצגת הנושא 159 שקילתם הבלתי מוצהרת של שיקולי צדק על ידי בית המשפט 160 שקילתם של שיקולי צדק בביטול בעקבות הפרה יסודית 165 ההשוואה בין סייג הצדק לסייג תום הלב ומהותם של סייגים אלה 169 כפיפות הביטול בעקבות הפרה יסודית לסייג תום הלב 174 כפיפות הזכות לביטול בעקבות הפרה לא יסודית לסייג תום הלב 176 סיכום 177 פרק ז - יישומם של סייגי הצדק ותום הלב 179 מבוא 179 תרומת הנפגע לאירוע ההפרה 179 נפגע שהפר את החוזה 181 מניע נפסד 183 הפרה שנרפאה 187

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר